Vedtekter

§I 
Lagets navn er Norsk Musikkforskerlag (nedenfor forkortet til NM). 

§II 
Lagets formål er å arbeide aktivt for norsk musikkforskning ved å stimulere medlemmene til publikasjons- og konferansevirksomhet. 

§III 
NM gir ut Studia Musicologica Norvegica (SMN). Etter innstilling fra styret velger årsmøtet redaktør for en 3-års periode. Redaktøren må være ansatt i vitenskapelig stilling. Redaktøren har, i samråd med styret for NMFL, ansvar for sammensettingen av redaksjonskomiteen hvor minst tre musikkvitenskapelige institusjoner bør være representert.

§IV 
Medlemsskap er åpent for alle som ønsker å støtte lagets virksomhet og som betaler den fastsatte kontingent. 

§V 
Kontingentbeløpet fastsettes årlig av styret. Abonnement på Studia Musicologica Norvegica er innregnet i kontingenten. Kontingenten innkreves per giro, vedlagt SMN. 

§VI 
Årsmøte avholdes årlig. Innkalling skjer med minst 3 ukers varsel. Saksliste sendes sammen med innkallingen. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom et enstemmig styre eller minst halvdelen av medlemmene krever det. 

§VII 
Årsmøtet velger lagets styre for 2 år av gangen. Styret består av preses, visepreses, sekretær/kasserer, samt ytterligere 2 styremedlemmer. Preses velges først. Ved valget av de øvrige styremedlemmer er de valgt som har fått flest stemmer. 

Det til enhver tid sittende styre fungerer som valgkomite. For øvrig har alle medlemmer av NM rett til å stille benkeforslag. Alle medlemmer av NM er valgbare til styret. 

§VIII 
Årsmøtet avgjør saker med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

§VIII 
Dersom årsmøtet bestemmer at laget skal oppløses, avgjør samme årsmøte hvorledes aktiva skal benyttes. 

(Ajourført august 2008)

 

Publisert 5. jan. 2012 14:58 - Sist endret 6. apr. 2017 15:09