Om Norsk musikkforskerlag

Norsk musikkforskerlag er fellesorganisasjonen for musikkforskere i Norge. Foreningen arbeider for et bredt faglig fellesskap, og arrangerer faglige konferanser og møter. Foreningen representerer Norge i nordisk sammenheng i forbindelse med de jevnlige nordiske musikkforskermøtene.

Musikkforskerlaget utgir det fagfellevurderte tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica. Det fungerer som bindeledd mellom musikkforskere og musikkinteresserte i Norge, samtidig som det er norsk musikkforsknings ansikt utad. Årsskriftet inneholder artikler av musikkvitenskapelig karakter og spenner fra musikkhistorie til etnomusikologi, verkanalyse og teori, samt bokanmeldelser og essays. Studia Musicologica Norvegica leses av musikkforskere og -studenter, høyskolelektorer, musikkpedagoger og allment musikkinteresserte. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Norsk musikkforskerlag og med støtte fra Norges forskningsråd.