Referat fra innlegget til Kari Storhaug

De ressurskrevende barna - hvordan prioritere?

Til PowerPoint-presentasjonen


Kari Storhaug startet med å si litt om TAKO-senteret. Hun fortalte om deres arbeidsoppgaver og at de bruker mye tid på kursvirksomhet og etterutdanning av tannhelsepersonell.
Hun var opptatt av hvordan vi kan gi et bedre tilbud til kronisk syke og funksjonshemmede barn. Når kompetansen hos tannhelsepersonellet øker, blir ikke disse lenger de vanskelige pasientene. Det er ikke gitt at alle skal jobbe med de vanskelige pasientene, men de som ønsker det må få økt kompetanse.

Det er viktig med tidlig kontakt (før 1 års alder) når det gjelder disse barna. Vi er avhengig av samarbeid med helsestasjon, barneleger og barnehabiliteringsavdelinger. Det er viktig med hyppig oppfølging og veiledning av foreldre og fagpersoner rundt barnet når det gjelder munnhygiene, fluorider, kosthold og oral motorikk. Tannhelsepersonellet må tenke oralt når det gjelder disse barna. Den orale motorikken er viktig når det gjelder ernæring, språk og hele funksjonen i det orale området. Oralmotorisk stimulering er viktig når barn har sugeproblemer, taleproblemer og sikling. Det er svært viktig at også de svakeste barna får hjelp til suging. Barnet må kunne suge før det kan tygge, og det er viktig for senere språkutvikling. Sikling er et stort sosialt problem for funksjonshemmede barn. God muskelfunksjon er også viktig for bittutviklingen.

Tverrfaglig samarbeid er viktig innen tannhelseteamet og med odontologiske spesialister, men også med andre yrkesgrupper som leger, logoped og fysioterapeut. På TAKO-senteret har de knyttet til seg ulike odontologiske spesialister. De har også en munnmotorisk gruppe som består av tannlege, logoped og fysioterapeut.

De svakeste barna som særlig trenger oppfølging er barn med medfødte tilstander, premature og barn med progredierende lidelser. Det ble vist noen eksempler på diagnoser innenfor disse områdene. Det ble til slutt poengtert at kunnskap og erfaring bare kan etableres der det er tilgang til mange med samme diagnose. Derfor er det viktig med et nasjonalt senter som har medisinsk og odontologisk ekspertise, og som har tilgang til nordisk og internasjonal kompetanse.


Referent: Anne Timenes Mathisen