Referat fra innlegget til Ivar Espelid

Hvilke barn har spesielle behov?

Til PowerPoint-presentasjonen


Våre pasienter i gruppen 0-18 år er svært forskjellige:
- Noen kan ikke gi uttrykk for sine behov og ønsker
- Atferdsmessige utfordringer
- Systemiske sykdommer
- Komplisert balanse mellom samtykke og trang
- Mange instanser å formidle seg til

Noen orale og dentale tilstander er svært sammensatte og kompliserte. Alle pasienter er ikke like. Noen pasienter trenger oss mer enn andre. Disse må vi ta et spesielt ansvar for.

Vi ser i ungdomspopulasjonen en økende polarisering. En stor gruppe med god helse og en mindre gruppe med dårlig helse.

Det er gjort studier som har sammenlignet karieserfaring og mors utdanning som viser at det er en sterk sammenheng. God utdanning hos mor gir bedre tannhelse hos barnet enn dersom mor kun har grunnskole. Dette gjelder både for melketannsettet og for det permanente tannsett. Dette illustrerer at karies er en sykdom hvor sosialøkonomiske forhold spiller en stor rolle for fordelingen i barne- og ungdomspopulasjonen. Noen hevder 20/80 regelen gjelder også her, nemlig at 20% av befolkningen har 80% av problemene. Dette er ikke den fulle og hele sannhet i alle sammenhenger, men illustrerer tendensen til polarisering av befolkningenr. Et utvidet fattigdomsbegrep tar ikke bare hensyn til økonomi, men også helsetilstand/kunnskap/sosiale eksklusjon m.m. HPI ( human poverty index) er et mål på fattigdom brukt av FN. Norge ligger på 2. plass i HPI index (lite fattigdom), men det er likevel grupper som faller under fattigdomsgrensen i vårt land. Dette har også betydning for den orale helsen.

Noen av målene med helsepolitikken er å utjevne forskjeller.
- Ulikhetene i oral halse krever at ressursene fordeles etter behov.
- Skal ressurser følge pasienten?
- Hvordan virker bonussystem/incentiver? Dette har stor betydning for hvordan ressursene brukes i tannhelsen.
- Bare kvantitive mål, eller også krav til kvalitet?

I dagen system er det noen med spesielle behov som faller utenfor. Kompetansesentrene imøtesees med forventninger - dette er en god nyhet for pasienter med spesielle behov.

Det ble reist spørsmål om vi også kunne bruke våre hyppige kontakter med store deler av befolkningen tilå fokusere mer på andre helseaspekter som f.eks.røyking og kosthold.


Referent: Charlotte Rosenberg Rynning