Ivar Espelid hadde kalt sitt foredrag ”Likt og ulikt om 6ere i Norge” og baserte seg i stor grad på data fra to upubliserte undersøkelser for å beskrive kariesutvikling på 6ere blant ungdom og unge voksne. Begge undersøkelsene var fra slutten av 1990-årene og den ene var en longitudinell studie av tre kohorter (4, 10 og 14 åringer) som ble fulgt i 4 år. Den andre var en rekruttundersøkelse på over 2000 rekrutter i 1998.

De nasjonale data som samles inn av Statens helsetilsyn på nøkkelårskullene tyder på at det i de site tre år er en synkende andel av 5-åringene som er kariesfrie. Det kan også se ut som at det er mer karies blant 12-åringer, men dette er ikke så åpenbart enda.

På 18-åringer er nær 40% av all karieserfaring på 6eren. På rekruttene er over halvparten (56%) av alle fyllinger på 6erne. På PowerPoint-presentasjonen er det vist flere tall fra de aktuelle undersøkelsene. Konklusjonen var at det er et betydelig potensiale for å spare tannflater dersom en retter profylaksen spesifikt mot 6eren under oppveksten. Til slutt ble det også nevnt at utviklingsforstyrrelser på 6erne kan registreres på en av fem ungdommer og av disse har en tredjedel alvorlige skader tyder finske og svenske data på. Slike skader kan predisponere for karies dersom de ikke blir behandlet adekvat (se PowerPoint-presentasjonen som viser et eksempel på dette).