Kim Ekstrand: Forebyggelse i stedet for terapi.

Hovedinnholdet i innlegget var en redegjørelse for det såkalte Nexø-prosjektet på Bornholm i Danmark. Bakgrunnen for prosjektet, som startet i 1986-1987, var ønsket om å redusere det store fyllingsbehovet blant barn i denne kommunen. Statistikken viste at okklusalkaries var årsak til en så stor andel av fyllingsbehovet at det var naturlig å se på mulighetene for å forebygge dette. Man ønsket primært å ikke benytte fissurforsegling som en generell profylaktisk metode. I samarbeid med forskere ved Tandlægeskolen i København ble det satt i gang undersøkelser for å studere de biologiske årsakene til plakkutvikling og kariesutvikling i okklusalflaten på 6-erne, og hvordan dette kunne forebygges.

Man fant at kariesutviklingen sto i nøye sammenheng med forekomsten av plakk, og at denne var størst under tennenes frembruddsfase. Etter at tennene var kommet i okklusjon, var kariesutviklingen mindre fordi funksjonen gjorde plakkforekomsten mindre. Noen områder av okklusalflaten samlet mer plakk enn andre, for eksempel den sentrale fossa på overkjevens og den linguale fure på underkjevens molarer. Man fant også at kariespenetrasjonen vanligvis skjedde ytterst i de trange fissurene, mens den i de mer åpne furene (>25 grader) oftest skjedde i bunnen. Konklusjonen var imidlertid at den i alle fall lot seg diagnostisere ved rengjøring, tørrlegging og visuell inspeksjon.

På bakgrunn av disse innledende funnene gikk man i gang med et intervensjonsprogram med hovedvekt på 3 punkter:

1.      Generell opplæring av barn og foresatte om gode tannhelsevaner.

2.      Hjemmebasert, daglig plakk-kontroll før frokost (morgenmad) og etter kvelds med særlig fokus på frembrytende 6-eres okklusalflater.

3.      Individuelle innkallingsrutiner for profesjonelle profylaksetiltak på klinikken.

Også for det siste punktet ble det lagt hovedvekt på plakkfjerning og pensling med fluorider, og i mindre grad på bruk av fissurforsegling. De mest kariesaktive barna ble innkalt meget hyppig.

Foredragsholderen kunne fortelle at man nå hadde redusert antall fylte flater blant 18-åringene fra gjennomsnittlig 9 i 1986 til 1 i 2000. Blant ungdommene var nå behovet for fyllinger større på 6-ernes mesialflater enn på de okklusale. Også 7-erne har passert 6-erne mht. kariesforekomst. Bruk av tid pr. barn pr. år er nå ca. 40 min for hele populasjonen, og det tilsvarer Danmark for øvrig. Det hevdes også at de gjennomsnittlige kostnadene for hvert barn i Nexø også er litt lavere.