Digital Interaktiv Læring

Hva er Digital Interaktiv Læring (DIL)? Digital Interaktiv Læring er et nettbasert quiz-program for å teste kvaliteten på egen røntgendiagnostikk av karies.

Quizene inneholder forskjellige oppgaver som er satt sammen fra et «bildebibliotek». Én oppgave kan dreie seg om okklusalkaries-registrering, en annen om approksimal-kariesregistrering eller oppgaven kan bestå av ulike kariesformer i kombinasjon. Alle former for karies kan i prinsippet inngå i oppgaver i quizen. Størrelsen på oppgaven kan variere avhengig av hvor mange tenner som inngår i oppgaven.

Ut fra et "bibliotek" av røntgenbilder som er lagt inn i quizen, blir disse oppgavene satt sammen. Røntgenbildene viser tenner med forskjellige grader av karies, og en del kariesfrie tenner. Biblioteket inneholder også en del kliniske bilder av tenner med forskjellig kariesgrad. Oppgaveløsningen består i at en diagnostiserer karies på en del markerte flater, antallet avhenger av hvor omfattende oppgaven er.

En kan sammenligne sin registrering med en "ekspertfasit". Ekspertfasiten er laget på bakgrunn av registreringer utført av de beste innenfor en stor gruppe klinikere. Det er også anledning til å sammenligne sin egen røntgenregistrering med det virkelige kariesbildet slik en finner det ved oppboring. Ved å be om full gjennomgang av oppgaveløsningen, blir røntgenbildene vist i tur og orden med dine forslag sammen med ekspertfasiten og oppboringsfasiten. I to av quizene kan en ta stilling til behandling, altså fylling eller ikke.

Oversikt over quizene

Demonstrasjon - 8 bilder
Kalibrering 1 - 51 bilder
Kalibrering 2 - 51 bilder
Okklusalflater rtg. - 60 bilder
Approksimalflater rtg. - 68 bilder
Approksimalflater rtg. - 23 bilder
Fyllingsterapi - Emaljekaries - 35 bilder
Fyllingsterapi - Dentinkaries - 35 bilder

Bakgrunn

Kvalitetssikring i odontologi handler også om diagnostikk. Gjennom en årrekke har Anne Bjørg Tveit sammen med Ivar Espelid gitt kurs for tannhelsepersonell der diagnostisk kvalitet og variasjoner ved kariesregistreringer har vært tema. I forbindelse med kursene er det blitt sendt ut røntgenbilder og samlet inn diagnoseforslag fra deltagerne. Resultatene har vært bearbeidet på datamaskin og hver deltager har fått sine individuelle resultater og vurderinger. En videreføring av dette kursopplegget har ført til utviklingen av dataprogrammet «Digital Interaktiv Læring (DIL)» og en nettversjon utgave i quiz-form av denne. Fordelen med et slikt interaktivt læringsprogram er at den enkelte kan få øyeblikkelig tilbakemelding om registrereringene er korrekte eller ikke.

DIL-programmet er utarbeidet av Ivar Espelid og Anne Bjørg Tveit. Nettversjonen av DIL er videreutviklet og tilrettelagt av Arash Akhyari.