Reglement

§1. Legio XV Apollinaris skal være en ramme rundt og støtte opp under en romersk gruppering for levende rollespill og reenactment.

§2. Legionens høyeste organ er generalforsamlingen, Comitia Centuriata.

§3. Legionen har et styre bestående av 5 personer, en leder kalt consul, en kasserer kalt questor, en nestleder kalt proconsul, en materialforvalter og et styremedlem. I tillegg kan styret ha 1-3 ekstra styremedlemmer, hvorav en burde være fra NUMERII. Alle velges for ett år ad gangen. Proconsul fungerer som scribo. Styret velges av Comitia. Styret er legionens høyeste organ mellom Comitii. Legionen kan også ha en redaktør. I tillegg har den så mange prosjektledere som til en hver tid er nødvendig. Når avdelingen drar i felt utnevnes en militær leder kalt dictator. Dictator tar seg den tittel dictator finner passende.

§4. Legionen krever av sine medlemmer at de selv produserer sitt personlige utstyr, eventuelt under veiledning, og at de deltar i fellesarbeid. Utstyr laget og betalt av medlemmer er det enkelte medlems personlige eiendom. Medlemmet har ansvar for å holde sitt utstyr i orden. Legionens våpenmerke kan bare brukes på legionens oppdrag, i representasjonssammenheng eller i andre tilfelle dersom styret vedtar det. Et avslag kan ankes til Comitia.

§5. Medlemmer må betale medlemskontigent og skal etter evne bidra til legionens drift eller produksjon.

Det finnes 2 typer medlemsskap i Legio XV:

Medlemskap 1: "Legionærmedlemskap".Dette gir medlemmet rettighet til bruk av verkstedet på ROM og deltagelse på foreningens arrangementer.
Medlemskap 2: "Numerimedlemskap". dette gir medlemmet rett til deltagelse på foreningens "dengedag"-arrangementer, med de goder som dette innebærer (grillmat og drikke, samt tilgang på rustninger og laivvåpen), og på rollespill arrangert av foreningen.

Størrelsen på kontingent fastsettes av Comitia. Nye medlemmer er fullverdige medlemmer fra det øyeblikk årskontingent er betalt, men opptas formelt som medlemmer på Signumfest i oktober. Hvis medlemmene viser uakseptabel oppførsel i en situasjon der de representerer Legio XV, kan de utestenges fra Legio XV. Utestengingen må vedtas på 2 påfølgende styremøter og først etter at vedkommende er informert om dette. En utestengning kan ankes til Comitia, der et 2/3 flertall avgjør saken.

§6. Hvis legionen skal oppløses må det vedtas med 2/3 flertall på to Comitii med minimum 3 og maksimum 6 måneders mellomrom. Hvis legionen oppløses skal hver enkelt få det utstyr hun eller han har betalt og arbeidet for, og resten kan selges dersom det er nødvendig for å dekke gjeld, eller fordeles etter avstemning blant medlemmene til ikke-kommersielle foreninger som driver med lignende virksomhet. Hvis enkeltpersoner har bidratt i særskilt og høy grad personlig med både kostnader og arbeid forbundet med å skaffe til veie fellesutstyr, kan Comitia likevel vedta med 2/3 flertall at denne personlig skal få gjenstanden. Penger som er igjen etter at alle utgifter er dekket tilfaller en eller flere ikke-kommersielle organisasjoner som driver med lignende arbeid, etter avstemning på Comitia.

§7. Comitia Centuriata innkalles av styret eller av 1/5 av medlemmene. Det kreves minst ett hvert år i tiden omkring 15. mars (ides martiae), men ekstraordinære comitii kan avholdes etter behov. For vedtaksførhet kreves at minimum 20 medlemmer eller minimum 40 % av medlemmene er til stede. Comitias vedtak står til de endres på et senere Comitia, eller de suspenderes av styret med 4/5 flertall, som så må innkalle til ny Comitia innen en måned, der spørsmålet avgjøres endelig.

§8. Disse lover kan endres på Comitia i mars med 2/3 flertall. Forslag til endring må være offentliggjort senest 2 uker før comitia avholdes.

By Ståle Johansen, redigert av Sondre Bjercke
Published Feb. 9, 2010 3:21 PM - Last modified Oct. 25, 2018 11:26 AM