Høringer - Side 9

Publisert 31. okt. 2019 14:58

Fengselsgruppa i Jussbuss har svart på en høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.).

 

Jussbuss mener at innsatte ikke skal kunne bli overført til fengsler med høyere sikkerhetsnivå enn det innsatte i utgangspunktet gjennomfører straff i. Overføring må dessuten skje kort tid før uttransportering. Jussbuss er positive til at det innføres pust- og bevegelsessonsorer, men mener at det må forskriftsfestes eller fremgå av retningslinjene at dette kun er et supplement til menneskelig kontakt. 

 

Bruk av spytthette må ikke innføres. Bruk av makt og tvang medfører økt frustrasjon og aggresjon blant innsatte, og innføringen vil skape en større avstand mellom innsatt og ansatt, og de innsatte seg imellom. Det må heller ikke innføres en egen og senket terskel for «lettere» tvangsmidler.