Høringer - Side 9

Publisert 22. mars 2019 16:36

Jussbuss er enige med departementet i vurderingen av at nåværende praksis knyttet til anmodninger om frivillige DNA-tester ikke oppfyller kravet til gyldig samtykke fra de involverte personene, og at det dermed kreves et annet unntaksgrunnlag for å fortsette utlendingsmyndighetenes behandling av genmateriale, jf. personvernforordningen art. 9 nr.

Publisert 13. des. 2018 14:49

Jussbuss har svart på høring om utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Jussbuss stiller seg positive til at Finansdepartementet tar den økende forbruksgjelden på alvor, og nå søker å forskriftsfeste Forbrukertilsynets retningslinjer for utlånspraksis.

Les vårt høringssvar her

Øvrig informasjon om høringen kan finnes her

Publisert 26. nov. 2018 13:24

Jussbuss har kommet med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. Vi mener det er flere tiltak Norge kan iverksette for å gjøre det mer attraktivt for utenlandske studenter å ta utdannelse i Norge, og dermed bidra til internasjonal studentmobilitet.

For denne gruppen studenter er det viktig at regelverket blir mer tilgjengelig, slik at utenlandske studenter gis muligheten til å forutse egen rettsstilling. Det burde også vurderes å myke opp regelverket for studietillatelser, slik at flere personer får adgang til å ta sin utdannelse i Norge. Dette gjelder særlig vilkårene for fornyelse av oppholdstillatelsen, som fører til at flere påstartede studier ikke blir avsluttet.

Internasjonale studenter burde sikres tilgang til alle grader, uavhengig av personens hjemland. Det er også viktig at internasjonale studenter får delta på grader som bygger på internasjonalt samarbeid med utvekslingsopphold i utlandet.

Les mer her

Publisert 26. nov. 2018 13:21

Jussbuss har svart på Kriminalomsorgens sitt forslag til nye retningslinjer for behandlingen av transpersoner som er underlagt Kriminalomsorgen. Vi stiller oss generelt sett positive til forslaget som er lagt frem av Kriminalomsorgen, vi er imidlertid kritiske til enkelte deler. Det gjelder saksbehandlingen for innsettelse og at det skal tas utgangspunkt i «fødselskjønn». Jussbuss er bekymret for at forslaget kan rettferdiggjøre unødvendig isolasjon, og at det skal tas utgangspunkt i det juridiske kjønnet ettersom dette vil være mer i tråd med lovgivningen for øvrig.

Les høringssvaret vårt her

Publisert 29. okt. 2018 09:08

Jussbuss svarte på forslag til endringer i tvisteloven. I høringssvaret problematiserte vi den foreslåtte økningen av beløpsgrensene for tvungen behandling av sivile tvister i forliksrådene. Dette fordi vi mener at forliksrådene, slik de er organisert i dag, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar borgernes rettssikkerhet. Vi viste i denne sammenheng til hvordan småkravsprosessen er regulert i sammenliknbare land ellers i verden.

Les uttalelsen her