Høringer - Side 20

Publisert 4. apr. 2017 17:23

Utlendingsgruppen til Jussbuss har svart på høring om presisering av tilknytningskravet i familiegjenforeningssaker. Tilknytningskravet innebærer at en søknad om familieinnvandring kan avslås dersom familielivet kan utøves i et land familien samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge.

Jussbuss er kritisk til presiseringene i forskrift slik de er foreslått av departementet. Tilknytningskravet er svært inngripende i retten til familieliv og det må stilles klare vilkår slik at flyktninger kan forutse sin rettsstilling. Jussbuss mener at det må gjøres unntak fra tilknytningskravet i saker hvor søknad om familiegjenforening er levert innen ett år fra referansepersonen får asyl. Dersom du vil lese Jussbuss sitt høringssvar finner du det her.

Publisert 22. apr. 2016 14:35

Fengselsgruppen på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens forslag om endringer i straffegjennomføringsloven i forbindelse med omorganisering av kriminalomsorgen. Vi er særlig kritiske til endringsforslagene som svekker fangenes rettssikkerhet ved isolasjon, samt forslaget om trekk for oppholdsutgifter ved frigang til arbeid.

Publisert 7. mars 2016 11:58

Regjeringen foreslo våren 2015 å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år. Juss-Buss mener at kravet skaper usikkerhet for personene som rammes, og kan virke negativt på integreringen. Les hele høringsuttalelsen her.