Høringer - Side 19

Publisert 8. sep. 2017 13:48

Det er kommet et forslag om å klargjøre virkeområdet for regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. I dag er det slik at det regionale verneombudet omfavner alle virksomheter som driver med virksomhet som faller innunder disse bransjene, uavhengig av om dette er hoveddelen av deres geskjeft. Forslaget er å innsnevre virkeområdet slik at verneombudet kun omfatter bedrifter som er registrert under en av disse bransjene i Brønnøysundregistrene. Jussbuss mener at en slik innsnevring fører til at arbeidstakere som jobber i bedrifter som ikke har sin hovedvirksomhet innenfor hotell-, restaurant- og renholdsbransjen faller utenfor, og at dette er uheldig, spesielt med tanke på at det er midler i fondet til de regionale verneombudet til at også disse bedriftene burde innlemmes av ordningen med verneombud. Les hele høringssvaret vårt her.

Publisert 1. sep. 2017 09:34

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på høring om strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning. Det foreslås strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt at maksimalstraffen skal heves i slike saker.

Jussbuss er negative til forslaget, og mener at det ikke er hensiktsmessig å endre reglene. Endringsforslaget er også i strid med sentrale hensyn bak straffegjennomføringen, blant annet hensynet til rehabilitering. Les hele høringssvaret vårt her.

Publisert 25. aug. 2017 17:31

Jussbuss sin utlendingsrettsgruppe har svart på høring om utvidelse av mishandlingsparagrafen i utlendingsloven. Endringen går ut på at personer som blir mishandlet av familiemedlemmer i samme husstand også kan få opphold på selvstendig grunnlag selv om det ikke er ektemannen som utøver mishandlingen. Jussbuss er positiv til forslaget, men mener at avgrensningen for familiemedlemmer i samme husstand gjør endringen for snever. Jussbuss har i tillegg også gitt noen generelle betraktninger om terskelen for mishandling i bestemmelsen som Jussbuss mener blir praktisert for strengt. Du kan lese hele høringssvaret her.

Publisert 15. mai 2017 08:59

I høringsnotatet om ny domstollov er det foreslått flere endringer til den nåværende domstolloven. Vårt høringssvar gjelder de delene av høringsnotatet som omhandler forliksrådet. Jussbuss er kritisk til at det er uheldig at Forliksrådet unntas kravet om å forkynne saksdokumenter med mottakskvittering eller rekommandert brev. Dette kan i verste fall kan man som innklaget risikere å få rettskraftig dom avsagt mot seg uten å vite at man er part i en rettssak. Vi stiller oss bak forslaget om at forliksrådet underlegges samme forkynnelsesregler som de øvrige domstolene. Jussbuss er også kritisk til de samme rådsmennene både mekler og avsier dom dersom mekling ikke fører frem. Vil du lese mer finner du vårt høringssvar her!

Publisert 15. mai 2017 08:50

I høringsnotatet om gjeldsregisterloven foreslås det å opprette et gjeldsregister. Jussbuss er positiv til forslaget. Flere har vansker med å betjene lån de ikke burde ha fått innvilget ut ifra sin økonomiske situasjon ved låneopptaket. Det er også flere kredittytere som nærmest ukritisk utgir forbrukslån. Vi mener at et gjeldsregister vil være et viktig skritt i å hindre denne praksisen.

Vi har likevel noen bemerkninger til høringsnotatet. For at registeret i det hele tatt skal bli tatt i bruk, må det opprettes på en slik måte at det vil være enkelt for både kredittyterne og den enkelte å skaffe seg oversikt over gjeldsbyrden. Vi mener at et gjeldsregister først gir et korrekt bilde av den enkeltes gjeldsbyrde dersom alle typer gjeld inkluderes, herunder usikret kreditt, pantesikret kreditt og gjeld til det offentlige. I tillegg må det gjelde en rapporteringsplikt til registeret. Vil du lese mer finner du vårt høringssvar her!