Høringer - Side 10

Publisert 13. des. 2018 14:49

Jussbuss har svart på høring om utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Jussbuss stiller seg positive til at Finansdepartementet tar den økende forbruksgjelden på alvor, og nå søker å forskriftsfeste Forbrukertilsynets retningslinjer for utlånspraksis.

Les vårt høringssvar her

Øvrig informasjon om høringen kan finnes her

Publisert 26. nov. 2018 13:24

Jussbuss har kommet med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. Vi mener det er flere tiltak Norge kan iverksette for å gjøre det mer attraktivt for utenlandske studenter å ta utdannelse i Norge, og dermed bidra til internasjonal studentmobilitet.

For denne gruppen studenter er det viktig at regelverket blir mer tilgjengelig, slik at utenlandske studenter gis muligheten til å forutse egen rettsstilling. Det burde også vurderes å myke opp regelverket for studietillatelser, slik at flere personer får adgang til å ta sin utdannelse i Norge. Dette gjelder særlig vilkårene for fornyelse av oppholdstillatelsen, som fører til at flere påstartede studier ikke blir avsluttet.

Internasjonale studenter burde sikres tilgang til alle grader, uavhengig av personens hjemland. Det er også viktig at internasjonale studenter får delta på grader som bygger på internasjonalt samarbeid med utvekslingsopphold i utlandet.

Les mer her

Publisert 26. nov. 2018 13:21

Jussbuss har svart på Kriminalomsorgens sitt forslag til nye retningslinjer for behandlingen av transpersoner som er underlagt Kriminalomsorgen. Vi stiller oss generelt sett positive til forslaget som er lagt frem av Kriminalomsorgen, vi er imidlertid kritiske til enkelte deler. Det gjelder saksbehandlingen for innsettelse og at det skal tas utgangspunkt i «fødselskjønn». Jussbuss er bekymret for at forslaget kan rettferdiggjøre unødvendig isolasjon, og at det skal tas utgangspunkt i det juridiske kjønnet ettersom dette vil være mer i tråd med lovgivningen for øvrig.

Les høringssvaret vårt her

Publisert 29. okt. 2018 09:08

Jussbuss svarte på forslag til endringer i tvisteloven. I høringssvaret problematiserte vi den foreslåtte økningen av beløpsgrensene for tvungen behandling av sivile tvister i forliksrådene. Dette fordi vi mener at forliksrådene, slik de er organisert i dag, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar borgernes rettssikkerhet. Vi viste i denne sammenheng til hvordan småkravsprosessen er regulert i sammenliknbare land ellers i verden.

Les uttalelsen her

Publisert 29. okt. 2018 09:08

Jussbuss er svært kritiske til forslaget om å heve strafferammen til to år, for de som oppholder seg ulovlig i Norge etter utvisningsvedtak som bygger på begåtte straffbare handlinger. Vi mener at forslaget innebærer brudd på prinsippet om likebehandling i norsk rett, ved at en utvalgt gruppe utlendinger med ulovlig opphold i Norge kan ilegges en vesentlig strengere straff. Forslaget strider dermed med formålet bak EUs returdirektiv og ønsket om gjennomføringen av en effektiv returpolitikk i Norge.

Vi mener det ikke er formålstjenlig å benytte straffeinstituttet mot en gruppe personer som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Økte strafferammer medføre betydelig økte kostnader, og strafferettskjeden har allerede store utfordringer som følge av for lite ressurser. Jussbuss er kritiske til at departementet støtter seg på en hypotese om at kostnadene kommer til å gå ned, og at økt strafferamme vil virke preventivt.

Les uttalelsen her