Høringsuttalelse – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Jussbuss har svart på Sysselsettingsutvalget og sysselsettingsutvalets ekspertgruppe sine forslag om tiltak for at flere kommer i arbeid.

Jussbuss forstår målsettingen om høyere sysselsetting. Vi mener imidlertid at det å stille strengere krav til trygdemottaker er feil vei å gå. Det er allerede i dag strenge krav til mottakere i det som er et komplisert og fragmentert regelverk. For å finne de individuelle tilpasningene og tiltakene som kan få flere ut i arbeid, mener vi det er avgjørende å innvilge tilstrekkelige ressurser til NAV, slik at de kan utføre sitt samfunnsoppdrag på forsvarlig måte.
 
Les høringsuttalelsen her
Publisert 13. aug. 2021 13:28 - Sist endret 13. aug. 2021 13:28