Praktiseringen av utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b

Jussbuss har gjennom saksbehandlingen erfart at utlendingsmyndighetene behandler saker om opphold på selvstendig grunnlag etter utlendingsloven § 53 (1) b i strid med lovgivers intensjon.

Rapporten inneholder Jussbuss sine bemerkninger til dagens regelverk om personer som kommer til Norge på familiegjenforening med ektefelle eller samboer, men som opplever mishandling i forholdet.

Rapporten redegjør for de svakheter som følger av dagens § 53 og tilhørende veiledninger for vurderingen, særlig knyttet til praksis fra UNEs praksisdatabase. I tillegg kommenteres Norges internasjonale forpliktelser og forslag til endringer.

Rapporten kan leses her.

Rapportens vedlegg kan leses her. 

Publisert 9. aug. 2018 11:46 - Sist endret 9. des. 2020 11:50