BILATERALT SAMARBEID NO & PT: TOGETHER (PORTUGAL X NORWAY)

 

Jussbuss er glade for å kunngjøre et bilateralt samarbeid med PRO BONO Portugal!

 

I likhet med Jussbuss jobber PRO BONO Portugal med fri rettshjelp. Organisasjonen fungerer som et bindeledd mellom jusstudenter, advokater og institusjoner som hjelper vanskeligstilte med rettslige spørsmål.

 

PRO BONO Portugals målsetninger deles inn i fem pilarer: (i) å fremme og forsvare menneskerettigheter, (ii) utvikling av PRO BONO Portugal i justissektoren, (iii) å lære opp jusstudenter i deres samfunnsansvar som fremtidige jurister, (iv) styrking av minoriteter og NGOer gjennom opplæring i juridiske problemstillinger og (v) å beskytte rettssikkerheten til sosialt sårbare individer.

 

Med utgangspunkt i begge organisasjonenes lange erfaringer med fri rettshjelp, er målet med samarbeidet å utveksle kunnskap og erfaringer som kan komme organisasjonene til gode og forbedre den daglige driften.

 

Det bilaterale samarbeidet skal bestå av tre aktiviteter:

 

·  Et heldags Webinar på engelsk om følgende temaer:

-   Hvordan fremme «rett til rett» (access to justice)

-   Fri rettshjelp: norske erfaringer

-   Fri rettshjelp: portugisiske erfaringer

-   Hvordan få til godt samarbeid mellom ulike pro bono-aktører

Webinaret vil inneholde innlegg fra både interne og eksterne foredragsholdere. Det blir talere fra PRO BONO Portugal og Jussbuss, og gjesteforelesere som professorer, jurister og andre eksperter. Webinaret er åpent for alle medarbeidere hos PRO BONO Portugal og Jussbuss.

 

·  Et fem dagers praksisopphold for Jussbuss v/ Internasjonal avdeling hos PRO BONO Portugal som blant annet vil gå ut på å (i) skygge, og arbeide sammen med, en frivilling student hos PRO BONO Portugal for å lære om deres metoder for å hjelpe klienter, (ii) være med på å kontakte klienter og rettshjelpere i begynnelsen av en bistandsprosess, (iii) delta på ukentlige møter, (iv) delta i fordelingen av saker mellom de ulike aktørene, (v) delta i PRO BONO Portugals særprosjekter og (vi) researche og skrive en artikkel for PRO BONO Portugals blogg om et emne som organisasjonen selv velger.

 

·  Et tre dagers praksisopphold for PRO BONO Portugal-medarbeidere hos Jussbuss som blant annet vil gå ut på å (i) skygge, og arbeide sammen med, en Jussbuss-medarbeider, (ii) delta på seminarer og (iii) delta på workshops.

 

Prosjektet finansieres av EØS-midlene, som gis av Island, Liechtenstein og Norge. EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og gis derfor til EU-landene med størst avvik fra europeisk gjennomsnittlig BNP per innbygger. Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Island, Liechtenstein, Norge og mottakerlandene.