Nyttige nettsider

Under kan du se forskjellige plasser du kan henvende deg for spørsmål. I listen finner du ulike organisasjoner som arbeider med ulike rettsområder.

JURK – juridisk rådgiving for kvinner.

Studentdrevet rettshjelpstiltak. Tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. Saksområder: barnerett, familierett, arbeidsrett, diskriminering, trygderett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett og vold.

www.jurk.no

Jussformidlingen i Bergen.

Studentdrevet rettshjelpstiltak. Tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner, uavhengig av hvor du bor. Tjenesten er gratis. Saksområder: Husleierett, utlendingsrett, trygderett, fengselsrett, sosialrett og arbeidsrett. Jussformidlingen kan gi generell rådgivning innenfor de fleste sivilrettslige rettsområder.

www.jussformidlingen.no

Jusshjelpa i Nord-Norge.

Studentdrevet rettshjelpstiltak. Gir gratis rettshjelp til privatpersoner. Gratis. Saksområder: fengselsrett, gjeldsrett, husleierett, sosialrett, arbeidsrett, barnerett, trygderett, ekteskaopsrett, samboerforhold og utlendingsrett

www.jusshjelpa.no

Rettshjelpssentralen.

Gratis juridisk rådgiving. Tar imot saker på alle rettsområder, med unntak av skatt og straff. Tiltaket består av både jusstudenter og jurister.  

www.kirkensbymisjon.no/rettshjelpsentralen

Advokatvakten.

Opptil 30 min gratis veiledning fra en advokat.  

www.advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Gatejuristen.

Gratis rettshjelp for nåværende og tidligere rusavhengige. 

www.kirkensbymisjon.no/gatejuristen/

Barnas jurist.

Gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. 

https://kirkensbymisjon.no/barnas-jurist/

Gatas Økonom.

Gratis økonomirådgivning til nårværende og tidligere rusavhengige.  

https://kirkensbymisjon.no/gatejuristen/gatas-okonom/

Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Behandler klager på advokater. Klageordningen er gratis. 

 www.advokatforeningen.no/om/org/organer/advokatforeningens-disiplinarutvalg/

Husleietvistutvalget.

Behandler husleiesaker i Oslo, gamle Akershus, Trondheim og Bergen. 

www.htu.no

Norsk huseierforening.

Tilbyr gratis rådgivning i juridiske. byggtekniske og og økonomiske forhold

www.nohus.no

Reform: Ressurssenteret for menn.

Lavterskeltibud for menn og gutter i en vanskelig livssituasjon. 

www.reform.no

Finansklagenemda

Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

www.finkn.no

For fangers pårørende.

Støtte og råd til venner og familie av innsatte i fengsel. 

www.ffp.no

Forbrukerklageutvalget.

Avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett. 

www.forbrukerklageutvalget.no

Økonomiformidlingen.

Kan bistå med spørsmål om gjeld, forsikring, sparing, lån, pensjon, skatt m.m

www.okonomiformidlingen.no/

Forliksrådet.

Mekler og avgjør saker mellom private parter. 

www.forliksraadet.no

SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger)

Gir informasjon om rettigheter, pliker, lover, regler, NAV, ligningskontor, skole, bolig, arbeid, oppholdstillatelse og familiegjenforening. SEIF gir også praktisk hjelp med utfylling av skjemaer/søknader, skriving av brev, kontakt med saksbehandler, timebestilling og følge som støttehjelp. SEIF kan også gå skriftlig inn i saker og bidrar i klageomgangen. 

www.seif.no

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere

Arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen. NOAS gir gratis rettshjelp i asylsaker. Alle asylsøkere som har fått avslag hos Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan få en vurdering av asylsaken sin hos NOAS.

www.noas.org

Kontoret for voldsoffererstatning.

Behandler søknader om voldsoffererstatning. www.voldsoffererstatning.no

Oslo Krisesenter.

Hjelper de som har vært utsatt for vold eller mishandling. Både menn og kvinner. 

www.oslokrisesenter.no

Norsk pasientskadeerstatning.

Behandler erstatningskrav fra pasienter etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

 www.npe.no/no/

Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan svare på generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og pliker mv.

www.arbeidstilsynet.no

Caritas Norge (Informasjonssenter for arbeidsinvandrere).

Tilbyr juridisk rådgivning, helserådgivning, rådgivning innen oppholdsregler og utledningsrett, selvhjelpsgrupper, jobbsøkerkurs og norskkurs. 

www.caritas.no

Arbeidslivstelefonen til Mental Helse.

Kan hjelpe til med problemer med sjefen, mobbing, midlertidig arbeid, graviditet, psykiske sykdommer, sykemelding m.m.

 www.arbeidslivstelefonen.no

Stiftelsen Rettferd

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

www.rettferdnorge.no

Hjelp med NAV

Hjelp med NAV er en uavhengig, gratis og nøytral rådgivningstjeneste for deg som har dialog med blant andre NAV, og står fast i egen sak.

www.rettferdnorge.no/nav 

Hjelp med gjeld

Hjelp med gjeld eies av Stiftelsen Rettferd. Det er en gratistjeneste for deg med gjeldsutfordringer. Kan bistå i prosessen med å få økonomien på rett spor igjen.

www.rettferdnorge.no/hjelp-med-gjeld

Domstolene i Norge

På disse sidene finner du informasjon om de alminnelige domstolene, jordskifterettene, særdomstoler og domstollignende forvaltningsorganer.

www.domstol.no

Publisert 23. feb. 2021 11:15 - Sist endret 29. juni 2021 14:18