Høringer - Side 5

Publisert 30. sep. 2018 11:51

Jussbuss svarte 27.09.2018 på høring om håndheving av forbrukerlovgivning. Høringen angår et forslag om å blant annet utvide Forbrukertilsynets kompetanse til å fjerne ulovlig markedsføring fra internett. Jussbuss stiller seg positivt til forslaget, særlig fordi det vil gi tilsynsmyndighetene nyttige verktøy i møte med ulovlig og umoralsk markedsføring av usikret kreditt.

Les vårt høringssvar her

Departementets forslag kan leses her.

Publisert 28. sep. 2018 11:16

Jussbuss stiller seg i utgangspunktet negative til økning av rettsgebyr, ettersom det vil kunne avskrekke økonomisk vanskeligstilte personer, som ofte har stor interesse i å få prøvd saken sin, fra å ta saken til forliksrådet. Jussbuss mener selvkostprinsippet overdrives, og at alternative finansieringsmetoder for forliksrådene bør utredes. Jussbuss viste til det differensierte rettsgebyrsystemet som anvendes av Husleietvistutvalgene, hvor rettsgebyret er vesentlig høyere for utleier enn leietaker. Dette reflekterer styrkeforholdet mellom partene, og Jussbuss mener at en tilsvarende ordning burde innføres i forliksrådene, slik at finansinstitusjoner betaler mer enn forbrukere. Jussbuss mener videre at arbeidstakere som klager inn arbeidsgiver med krav om utbetaling av lønn burde ha lavere rettsgebyr, ettersom dette er en spesielt sårbar gruppe økonomisk. 

Forslaget til departementet kan leses her

Les vårt høringssvar her.

Publisert 14. sep. 2018 18:34

Jussbuss stiller seg bak representantforslaget om å gi rett til skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad. Det er et viktig tiltak for tilrettelegging av en så trygg og stabil oppvekst som mulig å sikre denne gruppen tilgang til undervisning i den perioden de bor i Norge. Fordi vi ikke kan stille på muntlig høring på Stortinget, sendte vi våre innspill i notat du kan lese her.

Publisert 3. apr. 2018 16:54

Justisdepartementet ønsker å innføre muligheten til å ha dobbelt statsborgerskap i Norge. Forslaget er begrunnet med at det skal bli lettere å frata norske borgere statsborgerskapet på grunn av for eksempel terrorhandlinger.

Jussbuss er i utgangspunktet svært positive til en innføring av dobbelt statsborgerskap, men vi har ikke stilt oss bak forslaget fordi departementet har lagt avgjørende vekt på tap av statsborgerskap. 

Forslaget til departementet kan leses her. 

Vårt høringssvar kan leses her. 

Publisert 7. mars 2018 12:30

Sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss har svart på en høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. Bestemmelsen gjelder hvem som skal løse konflikter om beredskapsvakt og hvor høy terskelen skal være for å kunne ta en sak om beredskapsvakt opp til behandling. Departementet ønsker å flytte kompetansen fra Arbeidstilsynet til Tvisteløsningsnemda, samt å øke terskelen fra «urimelig» til «åpenbart urimelig».

Jussbuss er kritisk til begge endringene i bestemmelsen. Jussbuss mener at å flytte kompetansen fra Arbeidstilsynet til tvisteløsningsnemda vil ha stor betydning for klagemulighetene til arbeidstaker.  Den eneste muligheten til å klage på avgjørelser fra tvisteløsningsnemda er å ta saken videre til domstolene. Dette er tid- og ressurskrevende for arbeidstakere.  I tillegg mener vi at å heve terskelen for å bringe en sak inn til behandling vil svekke arbeidstakers stilling og styrke arbeidsgiver.  Jussbuss mener også at høringsforslaget er dårlig utredet av departementet.

Les hele høringssvaret her.