Høringer - Side 4

Publisert 29. okt. 2018 09:08

Jussbuss svarte på forslag til endringer i tvisteloven. I høringssvaret problematiserte vi den foreslåtte økningen av beløpsgrensene for tvungen behandling av sivile tvister i forliksrådene. Dette fordi vi mener at forliksrådene, slik de er organisert i dag, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar borgernes rettssikkerhet. Vi viste i denne sammenheng til hvordan småkravsprosessen er regulert i sammenliknbare land ellers i verden.

Les uttalelsen her

Publisert 29. okt. 2018 09:08

Jussbuss er svært kritiske til forslaget om å heve strafferammen til to år, for de som oppholder seg ulovlig i Norge etter utvisningsvedtak som bygger på begåtte straffbare handlinger. Vi mener at forslaget innebærer brudd på prinsippet om likebehandling i norsk rett, ved at en utvalgt gruppe utlendinger med ulovlig opphold i Norge kan ilegges en vesentlig strengere straff. Forslaget strider dermed med formålet bak EUs returdirektiv og ønsket om gjennomføringen av en effektiv returpolitikk i Norge.

Vi mener det ikke er formålstjenlig å benytte straffeinstituttet mot en gruppe personer som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Økte strafferammer medføre betydelig økte kostnader, og strafferettskjeden har allerede store utfordringer som følge av for lite ressurser. Jussbuss er kritiske til at departementet støtter seg på en hypotese om at kostnadene kommer til å gå ned, og at økt strafferamme vil virke preventivt.

Les uttalelsen her

Publisert 30. sep. 2018 12:10

Jussbuss stiller seg positiv til forslaget om å utvide adgangen til å utstede pass uten foreldres samtykke etter passlovens § 4, da dette vil styrke barns rettssikkerhet. Vi er imidlertid kritisk til departementets forslag om å utvide adgangen til å nekte og tilbakekallelse av pass til barn. Lovforslaget vil kunne medføre uforholdsmessige inngrep i barnets grunnleggende rettigheter, samt innebære en myndighetsforskyvning fra barnevernet til passmyndighetene som kan bidra til å svekke barnets rettsikkerhet, og innebære en diskriminerende praksis overfor barn med bestemt geografisk og kulturell tilhørighet.

Jussbuss stiller seg også kritisk til at det foreslås endringer i et lovverk som forutsetter at ordningen med nasjonale ID-kort er på plass.

Videre er forslaget også uforholdsmessig overfor prøveløslatte med vilkår. Det vanskeliggjør tilbakeføring, undergraver prøveløslatelse og det er allerede iverksatt mindre inngripende rutiner som ivaretar formålet bak forslaget. Med forslaget følger også en fare for urimelige nektelser av pass for prøveløslatte med vilkår. 

Hele høringssvaret kan leses her

Publisert 30. sep. 2018 11:51

Jussbuss svarte 27.09.2018 på høring om håndheving av forbrukerlovgivning. Høringen angår et forslag om å blant annet utvide Forbrukertilsynets kompetanse til å fjerne ulovlig markedsføring fra internett. Jussbuss stiller seg positivt til forslaget, særlig fordi det vil gi tilsynsmyndighetene nyttige verktøy i møte med ulovlig og umoralsk markedsføring av usikret kreditt.

Les vårt høringssvar her

Departementets forslag kan leses her.

Publisert 28. sep. 2018 11:16

Jussbuss stiller seg i utgangspunktet negative til økning av rettsgebyr, ettersom det vil kunne avskrekke økonomisk vanskeligstilte personer, som ofte har stor interesse i å få prøvd saken sin, fra å ta saken til forliksrådet. Jussbuss mener selvkostprinsippet overdrives, og at alternative finansieringsmetoder for forliksrådene bør utredes. Jussbuss viste til det differensierte rettsgebyrsystemet som anvendes av Husleietvistutvalgene, hvor rettsgebyret er vesentlig høyere for utleier enn leietaker. Dette reflekterer styrkeforholdet mellom partene, og Jussbuss mener at en tilsvarende ordning burde innføres i forliksrådene, slik at finansinstitusjoner betaler mer enn forbrukere. Jussbuss mener videre at arbeidstakere som klager inn arbeidsgiver med krav om utbetaling av lønn burde ha lavere rettsgebyr, ettersom dette er en spesielt sårbar gruppe økonomisk. 

Forslaget til departementet kan leses her

Les vårt høringssvar her.