Høringer - Side 10

Publisert 12. des. 2017 11:15

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på en høring om endring av reglene om prøvetid for forvaringsdømte. Departementet foreslår blant annet å endre vilkåret for å innvilge forvaringsdømte prøveløslatelse, samt å la kriminalomsorgen bestemme fristen for når prøveløslatelsen må finne sted.

Endringene innebærer en betydelig innstramming i dagens regler. Jussbuss stiller seg negative til endringene, og mener departementet ikke i tilstrekkelig grad har begrunnet dette forslaget. Les hele høringssvaret her.

Publisert 6. okt. 2017 10:02

Departementets høring om fast ansettelse i bemanningsbransjen er noe Jussbuss har vært svært opptatt av. I bransjen har det lenge vært normen at ansatte i vikarbyrå ansettes på såkalte "nulltimers"-kontrakter. I praksis betyr dette at arbeidstakere er ansatt på fast basis, men "uten garantilønn". Altså at en arbeidstaker som i realiteten kun arbeider ved midlertidig behov og når vikarbyrået mottar oppdrag, er fast ansatt selv om han eller hun ikke arbeider. Dette er en praksis som har utbredt seg også utenfor bemanningsbransjen, og Jussbuss ser behovet for at dette slås ned på, da kontrakter som dette åpner opp for sosial dumping. Det gir en uforutsigbar arbeidshverdag for arbeidstakere, og spesielt dersom de skulle ha behov for sykepenger eller andre ytelser ved sykdom og nedsatt arbeidsevne. Les hele høringssvaret her.

Publisert 6. okt. 2017 09:58

Tariffnemnda har foreslått allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter. Jussbuss stiller seg positive til at det allmenngjøres tariffavtaler, særlig i bransjer hvor organiseringsgraden er lav. Dette bidrar til bedre rettigheter både for de som er fagorganisert, men også for andre arbeidstakere. Dette er spesielt bra for utenlandske arbeidstakere. Vi mener også at å inkludere tariffavtalens bestemmelser om natt-, kvelds- og helgearbeid bidrar til å minske lønnsforskjellene mellom disse gruppene med arbeidstakere. Vil du lese mer, finner du vårt høringssvar her.

Publisert 8. sep. 2017 13:48

Det er kommet et forslag om å klargjøre virkeområdet for regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. I dag er det slik at det regionale verneombudet omfavner alle virksomheter som driver med virksomhet som faller innunder disse bransjene, uavhengig av om dette er hoveddelen av deres geskjeft. Forslaget er å innsnevre virkeområdet slik at verneombudet kun omfatter bedrifter som er registrert under en av disse bransjene i Brønnøysundregistrene. Jussbuss mener at en slik innsnevring fører til at arbeidstakere som jobber i bedrifter som ikke har sin hovedvirksomhet innenfor hotell-, restaurant- og renholdsbransjen faller utenfor, og at dette er uheldig, spesielt med tanke på at det er midler i fondet til de regionale verneombudet til at også disse bedriftene burde innlemmes av ordningen med verneombud. Les hele høringssvaret vårt her.

Publisert 1. sep. 2017 09:34

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på høring om strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning. Det foreslås strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt at maksimalstraffen skal heves i slike saker.

Jussbuss er negative til forslaget, og mener at det ikke er hensiktsmessig å endre reglene. Endringsforslaget er også i strid med sentrale hensyn bak straffegjennomføringen, blant annet hensynet til rehabilitering. Les hele høringssvaret vårt her.