Høringssvar om utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

I 2018 kom Stortinget med flere anmodningsvedtak som ba departementet utrede flere mindre inngripende alternativer til internering av mindreårige. Jussbuss har svart på denne høringen.

Høringsnotatet følger ikke opp Stortingets anmodning da det ikke foretas en fullstendig vurdering av andre alternativer til frihetsberøvelse som kan erstatte de som allerede benyttes i Norge i dag. Det finnes  en rekke alternativer til frihetsberøvelse som departementet ikke har vurdert, herunder beslagleggelse av reisedokumenter. Vi viser til rapporten fra NOAS for en nærmere redegjørelse av alternativer til frihetsberøvelse. På bakgrunn av dette mener Jussbuss at forslaget ikke svarer på anmodningen om et sterkere vern og bedre beskyttelse for mindreårige.

Les høringssvaret her. 

Publisert 18. sep. 2020 16:38 - Sist endret 18. sep. 2020 16:38