Høring om NOU 2020: 9 Blindsonen

Norge har siden 1994 tolket reglene for utbetaling av trygdeytelser til EØS-området feil. 75 personer er uskyldig dømt og trolig er over 4000 personer rammet. Saken er den største rettssikkerhetsskandalen i fredstid, men granskningsrapporten gir grunn til å tro at saken er langt større enn hittil kjent.

Utvalget kommer med gode anbefalinger om hvordan fremtidig lovgivning bør forberedes og gjennomføres, og hvordan vi skal sikre at viktige EØS-rettigheter ikke blir oversett. Samtidig mener Jussbuss at ikke alle funnene i utvalgets undersøkelser er søkt avhjulpet i konkrete læringspunkter. Dette gjelder særlig utvalgets avdekking av brudd på forvaltningslovens saksbehandlingsregler og grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper. Vi mener at alle saker om tilbakekreving og trygdemisbruk bør gjennomgås, at Navs veiledning og tilgjengelighet bør styrkes, og at terskelen for å kreve tilbakebetaling bør heves.

Les høringssvaret her.

Publisert 21. sep. 2020 19:10 - Sist endret 21. sep. 2020 19:10