Høringer 2020

Sist endret 18. sep. 2020 15:58 av Sveinung Liland Hartveit

Jussbuss har svart på høring om engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge.

Sist endret 31. aug. 2020 16:29 av Sveinung Liland Hartveit

Jussbuss svarte i vår på høring om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse.

Sist endret 21. aug. 2020 10:33 av Sveinung Liland Hartveit

Jussbuss ser behovet for et mer velfungerende Aa-register, og stiller oss positive til at Aa-registeret videreutvikles, ryddes opp i og at Arbeids- og velferdsetaten får tilbake adgangen til å sanksjonere arbeidsgiveres brudd på opplysningsplikten.

Sist endret 1. apr. 2020 09:45 av Per Silnes Tandberg

Høringsuttalelse – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Sist endret 30. mars 2020 10:14 av Per Silnes Tandberg

Jussbuss mener at det er helt nødvendig at lovverket som regulerer hvilke trygdeytelser man har rett til, blir mer tilgjengelig for brukerne. Høringsforslaget kan derfor bidra til at regelverket blir mer oversiktlig, både for rettsanvenderne og brukerne som sådan. Vi stiller oss likevel skeptiske til deler av forslaget og vil komme med enkelte bemerkninger.

Sist endret 5. juni 2020 10:45 av Per Silnes Tandberg

Jussbuss har kommentert forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter fra tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid som følge av utbrudd av covid-19.

Sist endret 23. apr. 2020 11:25 av Per Silnes Tandberg

Jussbuss forstår behovet for en raskere saksbehandling grunnet det ekstraordinære sakstilfanget for Arbeids- og velferdsetaten. Raskere behandling medfører raskere økonomisk sikkerhet for de som nå står uten vanlig inntekt.

Sist endret 23. apr. 2020 09:56 av Per Silnes Tandberg

Jussbuss mener det er helt nødvendig at manglende aktivitet som følge av covid-19, ikke skal medføre reduksjon eller stans av ytelse, eller avbrudd av program. Vi stiller oss derfor positive til forslaget.

Sist endret 27. mars 2020 14:58 av Per Silnes Tandberg

Høring om forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)

Sist endret 21. sep. 2020 19:10 av Sveinung Liland Hartveit

Norge har siden 1994 tolket reglene for utbetaling av trygdeytelser til EØS-området feil. 75 personer er uskyldig dømt og trolig er over 4000 personer rammet. Saken er den største rettssikkerhetsskandalen i fredstid, men granskningsrapporten gir grunn til å tro at saken er langt større enn hittil kjent.

Sist endret 22. jan. 2020 14:33 av Per Silnes Tandberg

Tvangsutsendelse og internering er inngripende vedtak som rammer mennesker i en svært utsatt situasjon. Det er derfor helt nødvendig med gode kontrollordninger for å sikre at gjennomføringen av tvangsreturer og internering på Trandum skjer innenfor rettslige rammer.

Sist endret 22. jan. 2020 14:26 av Per Silnes Tandberg

Jussbuss mener at ny lov må effektivisere prosessen med å søke gjeldsordning, lempe terskelen for å få gjeldsordning mer enn én gang, lempe terskelen for gjeldsordning ved straffegjeld, stille strengere krav til at lovens vilkår vurderes konkret i hver enkelt sak, og legge til rette for bedre oppfølging av skyldnere før og under gjeldsordning.

Sist endret 30. juni 2020 13:10 av Per Silnes Tandberg

Jussbuss har levert høringsuttalelse til rapporten "Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven".

Sist endret 25. mai 2020 14:52 av Per Silnes Tandberg

Jussbuss har kommentert rusreformutvalgets innstilling NOU 2019: 26 – fra straff til hjelp.

Sist endret 18. sep. 2020 16:38 av Sveinung Liland Hartveit

I 2018 kom Stortinget med flere anmodningsvedtak som ba departementet utrede flere mindre inngripende alternativer til internering av mindreårige. Jussbuss har svart på denne høringen.