Jussbuss er kritisk til forslaget om endringer i reglene om «varig tilrettelagt arbeid» i dagpengeforskriften § 3-1.

Jussbuss er kritisk til forslaget om endringer i reglene om «varig tilrettelagt arbeid» i dagpengeforskriften § 3-1. Forslaget vil innebære å avskjære retten til å motta dagpenger for personer i varig tilrettelagt arbeid. Dette mener Jussbuss vil medføre en urimelig forskjellsbehandling av arbeidstakere.

Deltakere i varig tilrettelagt arbeid er fast ansatt i en virksomhet, og den eneste forskjellen fra andre arbeidstakere er at de ikke er ansatt på normale lønns- og arbeidsvilkår, og at det er behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Når man betaler skatt på lik linje som andre arbeidstakere, bør man også sikres med det samme vernet.

Dersom man skal gå inn for en ordning som begrenser uføretrygdedes rett til dagpenger må det for det første begrunnes godt, og vises til hvorfor dette er den beste løsningen. Det følger av utredningsinstruksen § 2-1 enkelte minimumskrav til for eksempel forslag til regelendringer. Slik vi ser det har ikke departementet begrunnet forslaget på annen måte enn å gi inntrykk av at det som regel ikke vil bli et problem. Jussbuss mener at det ikke vil være forsvarlig å legge opp til et lovverk som ivaretar noen, men ikke alle.

Les vårt høringssvar her.

Publisert 12. apr. 2019 11:28 - Sist endret 12. apr. 2019 15:16