Høring om opptak og lagring av biometri i utlendingssaker

Jussbuss er kritisk til forslaget om å utvide adgangen til å innhente biometri både når det gjelder sakstyper og lagringstid. Gjeldende rett gir allerede en vid adgang til innhenting av biometri, og en ytterlige utvidelse må begrunnes i statistikk som viser at problemene med ID-fusk faktisk er omfattende. Endringsforslaget har ikke i tilstrekkelig grad vurdert omfanget og konsekvensene av inngrepene i privatlivet til de utledningene som rammes, eller redegjort for hvorfor den utvidede lagringstid er nødvendig og forholdsmessig. Vi er bekymret for at departementet går utover hva det har adgang til etter personvernsforordningen og folkeretten for øvrig. Departementet har gjennomgående unnlatt å begrunne endringene i annet enn generelle kontrollhensyn. Jussbuss anser ikke begrunnelsen som tilstrekkelig.

Videre kan vi ikke se hvorfor det vil være nødvendig å ta fingeravtrykk av barn som er ned mot 6 år gamle. I saker som gjelder barn bør det heller ikke tas ansiktsfoto i alle saker hvor det også tas fingeravtrykk.

Jussbuss mener også at politiets adgang til å i egen etterforskning benytte biometriske data hentet inn i forbindelse med utlendingssaker må begrenses, og at opplysningene kun må benyttes i den grad det er nødvendig for formålet de innhentes for.

Les høringssvaret her.

Publisert 12. des. 2019 08:37 - Sist endret 12. des. 2019 08:37