Høring om forslag til ny lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).

Utlendingsrettsgruppa i Jussbuss har svart på høring fra Kunnskapsdepartementet om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).

Jussbuss er positive til deler av forslaget om endringer i regelverket som er ment å bedre integreringen av innvandrere. Vi deler blant annet oppfatningen om at det er viktig i et integreringsperspektiv at flest mulig har mulighet til å tilegne seg gode norskkunnskaper. Imidlertid mener vi enkelte av de foreslåtte endringene vil være integreringshemmende, eller føre til en usosial politikk. 

Vi støtter ikke forslaget om bestått B1 som krav for norsk statsborgerskap. Det må trekkes et klart skille mellom introduksjonsprogrammet, som skal fremme integreringen av innvandrere i Norge, og hvilke krav som stilles for å få norsk statsborgerskap. Et statsborgerskap er mer enn evnen til å komme i arbeid. De rettighetene som følger med et norsk statsborgerskap bør ikke være forbeholdt de mest ressurssterke. 

Jussbuss mener også at forslaget ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for den livssituasjonen mange flyktninger befinner seg i når de kommer til Norge. Mange er i en fase av livet som er preget av kriser og store omveltninger. Vi mener at det ikke så tidlig kan stilles høye krav til en gruppe hvor mange ikke vil være mottakelige for intensiv opplæring. Utover dette mener vi det må tas større hensyn til ureturnerbare asylsøkere, som per nå faller utenfor ordningen departementet har foreslått.

Les høringssvaret her.

Publisert 2. des. 2019 17:50 - Sist endret 2. des. 2019 17:50