Høring: Når krisen inntreffer

Jussbuss er skeptiske til å innføre en egen krisefullmaktslov med en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel.

Vi er bekymret for at innføring av en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel vil senke terskelen for å fravike lovgivning i unntakssituasjoner, sett opp mot hva som er tilfellet i dag, under den allerede eksisterende ulovfestede nødretten. Fordelene utvalget begrunner lovforslaget med danner ikke grunnlag for å innføre en mulighet for regjeringen til å omgå Stortinget som lovgivende myndighet.

Les høringssvaret her.

Publisert 13. jan. 2020 16:50 - Sist endret 13. jan. 2020 16:50