Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss har svart på en høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Endringene gjelder ordningene midlertidig lønnstilskudd og opplæring.

Jussbuss stilte seg positive til departementets forslag om å gjennomføre endringer i lønnstilskuddsordningen, ved at en standardisering skal gjøre det mindre tidkrevende for arbeidsgivere å utregne og forhandle om lønnstilskudd, og mer forutsigbart for de som skal omfattes av ordningen. Videre er Jussbuss positive til å innføre regler som vil bidra til å senke terskelen for å delta i arbeidslivet.

Jussbuss er imidlertid kritiske til om endringene faktisk vil bidra til en mer rettferdig og forutsigbar ordning for de som omfattes. Vi problematiserte videre forslaget til selve utformingen av forskriftsendringen. Slik forslaget er utformet mener Jussbuss at det vil foreligge et forvaltningsskjønn, og dermed at det i realiteten ikke vil medføre en standardisering og effektivisering av regelen.

Jussbuss vil også bemerke at alderskravet i tiltaksforskriften § 7-3 i veste fall kan medføre en passivivsering av de som er mellom 18 og 22 år, og at det derfor foreligger et behov for å gjøre unntak i visse tilfeller.

Les høringssvaret her.

Publisert 12. apr. 2019 15:14 - Sist endret 12. apr. 2019 17:17