Høringer 2019

Sist endret 13. jan. 2020 16:50 av Christina Ree Ytterbøe
Sist endret 2. des. 2019 17:50 av Christina Ree Ytterbøe

Utlendingsrettsgruppa i Jussbuss har svart på høring fra Kunnskapsdepartementet om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).

Sist endret 31. okt. 2019 14:59 av Christina Ree Ytterbøe

Fengselsgruppa i Jussbuss har svart på en høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.).

 

Jussbuss mener at innsatte ikke skal kunne bli overført til fengsler med høyere sikkerhetsnivå enn det innsatte i utgangspunktet gjennomfører straff i. Overføring må dessuten skje kort tid før uttransportering. Jussbuss er positive til at det innføres pust- og bevegelsessonsorer, men mener at det må forskriftsfestes eller fremgå av retningslinjene at dette kun er et supplement til menneskelig kontakt. 

 

Bruk av spytthette må ikke innføres. Bruk av makt og tvang medfører økt frustrasjon og aggresjon blant innsatte, og innføringen vil skape en større avstand mellom innsatt og ansatt, og de innsatte seg imellom. Det må heller ikke innføres en egen og senket terskel for «lettere» tvangsmidler.

Sist endret 28. okt. 2019 15:51 av Inger Johanne Demetriades Heggdal

Sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss har svart på en høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene.

Sist endret 12. apr. 2019 17:17 av Sunaathany Thileepan

Sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss har svart på en høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Endringene gjelder ordningene midlertidig lønnstilskudd og opplæring.

Sist endret 12. apr. 2019 15:18 av Inger Johanne Demetriades Heggdal

Jussbuss er enige med departementet i vurderingen av at nåværende praksis knyttet til anmodninger om frivillige DNA-tester ikke oppfyller kravet til gyldig samtykke fra de involverte personene, og at det dermed kreves et annet unntaksgrunnlag for å fortsette utlendingsmyndighetenes behandling av genmateriale, jf. personvernforordningen art. 9 nr.

Sist endret 12. apr. 2019 15:16 av Inger Johanne Demetriades Heggdal

Jussbuss er kritisk til forslaget om endringer i reglene om «varig tilrettelagt arbeid» i dagpengeforskriften § 3-1. Forslaget vil innebære å avskjære retten til å motta dagpenger for personer i varig tilrettelagt arbeid. Dette mener Jussbuss vil medføre en urimelig forskjellsbehandling av arbeidstakere.