Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

Jussbuss svarte på forslag til endringer i tvisteloven. I høringssvaret problematiserte vi den foreslåtte økningen av beløpsgrensene for tvungen behandling av sivile tvister i forliksrådene. Dette fordi vi mener at forliksrådene, slik de er organisert i dag, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar borgernes rettssikkerhet. Vi viste i denne sammenheng til hvordan småkravsprosessen er regulert i sammenliknbare land ellers i verden.

Les uttalelsen her

Publisert 29. okt. 2018 09:08 - Sist endret 29. okt. 2018 09:08