Pressemelding om nødhjelp uten lovlig opphold

 

Juss-Buss sendte 26.02.2013 ut en pressemelding angående en sak om nødhjelp til en utvist utlending i VG 25.02.2013, og retten  til sosialhjelp for personer uten lovlig opphold generelt.

I pressemeldingen retter vi kritikk mot norske myndigheter for ikke å sikre at personer uten lovlig opphold får hjelpen de har krav på etter våre internasjonale forpliktelser.

Bilde fra Wikipedia

 

Gjennom Norges inkorporering av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har enhver etter artikkel 9 rett til sosial trygghet innbefattet sosialtrygd. Det følger videre av artikkel 2 andre ledd at disse rettighetene skal gjelde uten forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonal eller sosial opprinnelse.

Økonomisk stønad skal gis der det er nødvendig, og kan ikke avslås kun med begrunnelse i vedkommendes utlendingsrettslige status, det vil si om vedkommende har lovlig opphold eller ikke. 

Det faktum at mottakeren i dette tilfellet er dømt for voldtektsforsøk og har sonet straff for dette, bør være irrelevant for vurderingen av om vedkommende skal få innvilget søknad om sosialstønad.

Det er totalt uakseptabelt at institusjoner som skal sikre grunnleggende livsopphold skal videreformidle informasjon om brukerne. Dette er gjerne mennesker i akuttsituasjoner.

Hele pressemeldingen kan leses her.

Publisert 5. mars 2013 12:02 - Sist endret 23. mars 2018 17:23