Utlysning av masterstipend for JURK

Skriver du masteroppgave innenfor juss om en problemstilling som er relevant for kvinners rettigheter? Da kan du søke JURK om stipend. Hvert stipend er på 20.000 kroner. Frist for å søke er 15. februar i vårsemesteret, og 20. september i høstsemesteret.

 

Om ordningen

JURK lyser ut et masterstipend 1-2 ganger i året. Formålet med stipendordningen er å få økt kunnskap om hvilke juridiske konflikter kvinner møter på ulike stadier av livet og å bedre kvinners rettsstilling. Dette søker vi å gjøre gjennom å oppfordre til og tilrettelegge for forskning på datamaterialet som ligger i JURKs saksbehandlingssystem. JURK har siden vår oppstart på 70-tallet vært en forskningsaktør med tett tilknytning til det kvinnerettslige miljøet ved UiO. Gjennom denne stipendordningen ønsker vi å styrke dette samarbeidet ytterligere.

Vi vil prioritere problemstillinger som er direkte relevant for vår klientgruppe. Vi vil vurdere søknader som omhandler problemstillinger knyttet til alle som definerer seg som kvinner, også knyttet til personer som ikke nødvendigvis definerer seg som kvinne, men som leses som kvinne av samfunnet. Oppgaven kan være tverrfaglig.

Den som tildeles stipendet kan få tilgang til JURKs saksbehandlingssystem dersom dette er nødvendig for å løse oppgavens problemstilling. Forskning på JURKs eget datamateriale er ikke et vilkår for å tildeles stipend. Vi tilbyr sparring/veiledning om oppgaven av daglig leder og/eller fagrådgiver.

Stipendmottaker forplikter seg til å lage en kortversjon av oppgaven i artikkelformat.

Første halvdel av stipendet utbetales når kontrakt skrives. Andre halvdel utbetales når oppgaven er levert.

 Oppgaven må:

  • Ha en problemstilling som er relevant for å bedre kvinners rettsstilling.
  • Ha faglig relevans for JURKs virksomhet, enten på faglig eller rettspolitisk nivå.

Du må:      

  •  Skrive master innenfor rettsvitenskap ved UiO, UiB eller UiT.
  • Fortrinnsvis ha jobbet i JURK som saksbehandler eller kontormedarbeider.

Hvordan søker du?

Skriv en skisse på ca. 1 side, hvor du greier ut om problemstillingen din og metode for å løse denne. Søknad sendes på e-post til leder@jurk.no

  •  
Publisert 7. sep. 2022 14:23 - Sist endret 8. sep. 2022 11:12