Jussambassadør-prosjektet

JURK driver et prosjekt kalt Jussambassadørene. Gjennom dette prosjektet følger vi en såkalt «train the trainers»-modell, som innebærer at vi gir juridisk opplæring til ressurspersoner (jussambassadører) i det polske og det thailandske miljøet i Norge. Ressurspersonene vil igjen videreformidle informasjonen vi gir dem til sine miljøer.

Per i dag følger vi opp mellom 35 og 40 jussambassadører, og vi antar at vi på denne måten når minimum 800 – 1000 personer med rettighetsinformasjon. Blant annet har vi holdt foredrag om gjeld og økonomisk vold, om rettigheter ved skilsmisse og død og om vold mot kvinner.

I forbindelse med jussambassadør-prosjektet arrangerer JURK hvert år et seminar, hvor jussambassadørene får en innføring i ulike rettsregler, samt opplæring i å holde foredrag innen ulike rettslige tema. I tillegg utarbeider vi en rekke brosjyrer på ambassadørenes morsmål om rettsregler og praktisk informasjon om hvor man kan få juridisk bistand.

Jussambassadørene videreformidler denne kunnskapen til sine miljøer. Fordi ambassadørene er bosatt i hele Norge, når vi også klienter over hele Norge. Mange av disse er bosatt på steder langt unna kontorene til ulike rettshjelpstiltak.

Prosjektet drives i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og delfinansieres av dem.