Statsoppgjør i havn - streik avverget

Torsdag 24. mai ble Unio, LO og YS enige med staten om lønnsoppgjøret for 2018.

Økonomi

 

  • Det blir gitt et generelt tillegg på A-tabellen pr 1. mai. (t.o.m. lønnstrinn 47 får 5100,- og høyere lønnstrinn får 1,25% økning).
  • Det skal være lokale forhandlinger med virkning 1. juli innenfor en ramme på 1,9 %.
  • Akademikertillegget er hevet fra ltr 47 til ltr 51.
  • Stipendiaten og spesialistkandidaten blir flyttet fra min ltr 50 i alt 8 i LR20 til alt. 9 ltr 51 i samme ramme.
  • Akademikertillegget og nytt lønnsalternativ for stipendiater gjelder for tilsettinger etter 1. mai 2018.
  • Ulempetilleggene i §15 i fellesbestemmelsene er økt.
  • Boliglån fra Statens pensjonskasse er økt til 2 millioner.
  • Taket på variable pensjonsgivende tillegg er økt fra 56000,- til 66.000,-. Dette taket har ikke vært endret siden 2002.

 

Kapitel 2 Lokale bestemmelser

Vi har fått inn en viktig presisering i forhandlingsbestemmelsene i pkt. 2.6: I andre avsnitt er ny tekst presisert og uthevet:

 

- I tillegg avtaler partene kravfrist og møteplan. Lokale forhandlinger forutsetter at lønnsdata foreligger i en slik form at partene unngår uenighet om tallgrunnlaget. Før forhandlingene må de lokale parter derfor avklare hvilke lønnsdata og statistikker som skal være grunnlag for forhandlingene. Statistikkene skal etter behov omfatte stillingsbetegnelse, stillingsbrøk og kode, eventuelt opplysninger om ansiennitet og andre lønnsopplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av de lokale forhandlingene.

 

Arbeidsgrupper for perioden

-          Partene skal arbeide videre med et nytt lønnssystem, i tillegg skal man se på mulighetene som er tilgjengelige i dagens statistikkgrunnlag og ev foreslå forbedringer i grunnlagsmaterialet.

-          I forbindelse med ny offentlig tjenestepensjon skal en arbeidsgruppe se på lønn og pensjonsgrunnlag. Eventuelle endringer i HTA kan da forhandles i 2019.

-          En gruppe skal identifisere statens fremtidige kompetanse behov som følge av den teknologiske utviklingen.

-          En gruppe skal se på kompetanseutvikling og -heving om statlig lov og avtale verk. Det legges særlig vekt på fellesskoleringer av arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Emneord: Tariffoppgjør, pensjon, lønn Av Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 27. mai 2018 21:06 - Sist endret 27. mai 2018 21:08