Resultat - lokale forhandlinger 2018

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Unio, YS og LO aksepterte mandag 12. november arbeidsgivers tilbud og signerte protokoll.

Resultat av årets 2.5.1-forhandlinger

Tidligere i år ble Unio enige med staten som arbeidsgiver og de andre hovedsammenslutningene (LO og YS) i vår hovedtariffavtale om at årets lønnsoppgjør skulle fordeles mellom en sentral avsetning på 1,25 % og en lokal pott på 1,9 % (med virkning fra 1. juni). Den sentrale delen gikk til en oppjustering av lønnstrinnene i lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018.

Lokalt ved UiO har nå Unio sammen med LO, YS og arbeidsgiver ferdigstilt forhandlingene om potten som i år var på rett i underkant av 60 millioner kroner.

Forskerforbundets lokallag ved UiO forhandlet på vegne av alle de over 2000 Unio-medlemmene ved UiO.

Resultatet i kroner og prosent

Forhandlingene resulterte i at 739 av Unios medlemmer fikk et lønnspåslag på kr 42 478,- i snitt per år. Totalt fikk Unio litt i overkant av 31,4 millioner kroner av potten. Det utgjør 52,9 % av den lokale lønnspotten og 127,2 % av det vår andel av lønnsmassen skulle tilsi. Resultatet viser at Unio fortsetter å gjøre det bra i de lokale forhandlingene.

Ulike typer krav

Det var 564 medlemmer som selv sendte inn krav til oss før årets oppgjør. I tillegg til disse la vi inn 20 individuelle krav.
Av Unios tilsammen 584 innsendte krav var det 474 som endte opp med høyere lønn (81 %) og 104 med avslag.

Arbeidsgiver fremmet krav på 724 Unio-medlemmer. 424 av disse var såkalte dobbeltkrav, fremmet av både arbeidsgiver og Unio, mens 300 var rene arbeidsgiverkrav. Av dobbeltkravene fikk 249 (59 %) tilbud om høyere lønn, mens 168 (56%) av de rene arbeidsgiverkravene gikk inn.

I og med at årets pott var så stor, var det en god sjanse for å få uttelling for grupper av våre medlemmer som vi mener er lønnet lavt og som vi har hatt problemer med å få gjennomslag for.

Vi valgte derfor å legge inn krav for våre medlemmer i følgende stillingskategorier: 1013 professor (med ltr 77 og mindre), 1017 stipendiat, 1352 postdoktor,1108 forsker, 1087 overingeniør og 947 førskolelærer.

Forskerforbundets lønnsstatistikk viste at snittet for disse kodene var  lavere enn snittet ved norske høgskoler og universiteter, at mange av de ansatte i disse kodene er midlertidig ansatte over mange år, og at de historisk sett har kommet dårlig ut av de lokale forhandlingene. Vi spilte inn både før og under forhandlingene at vi ville prioritere krav fra disse gruppene høyt.

Totalt ble det fremmet krav for 465 medlemmer i disse gruppene, og en betydelig høyere andel av dem fikk gjennomslag enn det vi har sett tidligere. 97 av kravene ble innfridd.

Gruppekravene Unio fikk gjennomslag for var 1013 professor (ett lønnstrinn opp for alle med ltr 77 og mindre), 1017 stipendiat (de lavest lønnede kom alle opp på lønnstrinn 51) og 947 førskolelærer (to lønnstrinn opp).

Det lønner seg å være medlem av Unio

Resultatet viser blant annet at det fortsatt er en klar fordel å være fagorganisert i de lokale lønnsforhandlingene. De som har størst sjanse for uttelling i de lokale forhandlingene er naturlig nok de som blir fremmet av både Unio og arbeidsgiver, men vi har en relativt høy uttelling også for de rene organisasjonskravene.

Stadig bekymring for de vitenskapelig ansattes uttelling i lokale forhandlinger

Til tross for at resultatet av årets oppgjør var fordelaktig på mange punkter for Unio, er vi også i år bekymret for de vitenskapelige ansattes uttelling i lokale forhandlinger. Lønnsnivået er generelt for lavt og skaper allerede problemer for rekrutteringen til forskning- og undervisningsstillinger ved UiO.

Selv om Unios forhandlingsutvalg gjentatte ganger påpekte overfor arbeidsgiver og de andre organisasjonene i vårt løp at de vitenskapelig ansatte som gruppe minst burde få en andel av potten som tilsvarer deres andel av lønnsmassen, var det umulig å oppnå. Resultatet viser at de vitenskapelig ansatte har 59% av lønnsmassen, men får kun 49% av årets lokale pott i 2.5.1. Dette er på langt nær godt nok når vi vet at de vitenskapelig ansatte generelt kommer enda dårligere ut i andre lokale forhandlinger, og at de har få muligheter til lønnsvekst utenom forhandlingene.

Forskerforbundets lokallag ved UiO vil derfor arbeide spesielt for å utbedre denne skjevheten og yte innflytelse for en innretning og et forhandlingsløp som gjør universitetet bedre i stand til å løfte lønnsnivået for de vitenskapelige ansatte.

Protokoll

Protokoll (pdf) med protokolltilførsel.

Emneord: Lokale forhandlinger, lønn, lønnsopprykk, Forskerforbundet ved UiO Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 12. nov. 2018 16:28 - Sist endret 12. nov. 2018 16:28