Resultat - lokale forhandlinger 2017

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte 27.oktober protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1.

Unio, YS og LO aksepterte 27.oktober arbeidsgivers tilbud og signerte protokoll.

Resultat av årets 2.5.1-forhandlinger

Tidligere i år ble Unio enige med staten som arbeidsgiver og de andre hovedsammenslutningene (LO og YS) i vår hovedtariffavtale om at årets lønnsoppgjør skulle fordeles mellom en sentral avsetning på 0,33 % og en lokal pott på 0,8 %. Den sentrale delen gikk til en oppjustering av lønnstrinnene i lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2017.

Lokalt ved UiO har nå Unio sammen med LO, YS og arbeidsgiver ferdigstilt forhandlingene om potten som i år var på rett i underkant av 25 millioner kroner.

Forskerforbundets lokallag ved UiO forhandlet på vegne av alle de over 2000 Unio-medlemmene ved UiO.

Resultatet i kroner og prosent

Forhandlingene resulterte i at 329 av Unios medlemmer fikk et lønnspåslag på ca kr 40 500,- i snitt pr år. Totalt fikk Unio litt i overkant av 13,5 millioner kroner av potten. Det utgjør 54,3 % av den lokale lønnspotten og 137 % av det vår andel av lønnsmassen skulle tilsi. Resultatet viser at Unio fortsetter å gjøre det bra i de lokale forhandlingene.

Ulike typer krav

Det var 321 medlemmer som selv sendte inn krav i årets mellomoppgjør. Av dem var det 216 (67 %) som endte opp med høyere lønn og 105 som fikk avslag. I tillegg valgte vårt forhandlingsutvalg å fremme krav på 93 medlemmer med beskjeden lønnsutvikling siste fem år. Av dem fikk 30 % gehør i forhandlingene.

Arbeidsgiver fremmet også krav på 345 av våre medlemmer. 193 av disse var såkalte dobbeltkrav, fremmet av både arbeidsgiver og Unio, mens 152 var rene arbeidsgiverkrav. Av dobbeltkravene får 183 (95 %) tilbud om høyere lønn, mens 56 % av de rene arbeidsgiverkravene gikk inn.

Det lønner seg å være medlem av Unio

Resultatet viser blant annet at det fortsatt er en klar fordel å være fagorganisert i de lokale lønnsforhandlingene. De som har størst sjanse for uttelling i de lokale forhandlingene er naturlig nok de som blir fremmet av både Unio og arbeidsgiver, men vi har en relativt høy uttelling også for de rene organisasjonskravene.

Stillingskoder der lønnsnivået ved UiO ligger spesielt lavt

I forkant av forhandlingene ba vi spesielt våre medlemmer i stillingskodene 1108 Forsker, 1109 Forsker, 1515 Spesialbibliotekar, 1352 Postdoktor, 1198 Førstelektor og 1009 Universitetslektor om å sende inn krav. Det skyldtes at Forskerforbundets statistikk viste at disse kodene var lønnet lavere enn snittet ved norske høgskoler og universiteter, at mange av de ansatte i disse kodene er midlertidig ansatte over mange år og at de historisk sett har kommet dårlig ut av de lokale forhandlingene. Vi spilte inn både før og under forhandlingene at vi ville prioritere krav fra disse gruppene høyt.

Det ga resultater både i form av et relativt stort antall krav fra ansatte i disse stillingskodene (48) sammenlignet med tidligere år, og at en betydelig høyere andel av dem fikk gjennomslag enn det vi har sett tidligere. Av de 48 var det 30 (63%) som oppnådde høyere lønn.

Bekymring for de vitenskapelig ansattes uttelling i lokale forhandlinger

Til tross for at resultatet av årets oppgjør var fordelaktig på mange punkter for Unio, er vi bekymret for de vitenskapelige ansattes uttelling i lokale forhandlinger. Lønnsnivået er generelt for lavt og skaper allerede problemer for rekrutteringen til forskning- og undervisningsstillinger ved UiO.

Selv om Unios forhandlingsutvalg gjentatte ganger påpekte overfor arbeidsgiver og de andre organisasjonene i vårt løp at de vitenskapelig ansatte som gruppe minst burde få en andel av potten som tilsvarer deres andel av lønnsmassen, var det umulig å oppnå. Resultatet viser at de vitenskapelig ansatte har 59% av lønnsmassen, men får kun 52% av årets lokale pott i 2.5.1. Dette er på langt nær godt nok når vi vet at de vitenskapelig ansatte generelt kommer enda dårligere ut i andre lokale forhandlinger, og at de har få muligheter til lønnsvekst utenom forhandlingene.

Forskerforbundets lokallag ved UiO vil derfor arbeide spesielt for utbedre denne skjevheten og yte innflytelse for en innretning og forhandlingsløp som gjør universitetet bedre i stand til å løfte lønnsnivået for de vitenskapelige ansatte.

Protokoll

Protokoll (pdf) med protokolltilførsel.

Emneord: Forskerforbundet ved UiO, Lokale forhandlinger, lønn, lønnsopprykk Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 30. okt. 2017 15:01 - Sist endret 31. okt. 2017 11:35