Resultat - lokale forhandlinger 2016

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO møttes 8. desember til signering av protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1.

Unio, YS og LO aksepterte 8.desember arbeidsgivers tilbud og signerte protokoll.

Sentralt oppgjør ga bedre fordeling

Etter at Unio først brøt forhandlingene med staten 1. mai oppnådde vi etter mekling en økonomisk ramme for oppgjøret på 2,4 %. Resultatet av meklingen sikret dermed en bedre lønnsvekst for alle enn det som lå i statens tilbud før meklingen startet. Samtidig er det viktig å være klar over at konsumprisindeksen var forventet i 2016 å ligge på over 3%. For de fleste arbeidstakere i staten vil derfor 2016 gi reallønnsnedgang. Lønnsnivået i universitetssektoren er fortsatt lavt sett i forhold til høyt utdannede grupper både i staten og det private. Årets lønnsoppgjør har dessverre ikke bidratt til å minke gapet.

Alle våre medlemmer i staten ble sikret et generelt tillegg på 1,15 % på A-tabellen (pdf) pr. 1. mai 2016. I snitt ga det en lønnsvekst på over kr 3800 pr år pr medlem i vårt lokallag.

Lokale forhandlinger og romslig pott

Samtidig sikret Unio en romslig lokal pott, på 1,5 % av medlemmenes lønnsmasse med virkning fra 1. juli 2016. Unio, YS og LO på UiO fikk sammen med de uorganiserte (som alltid følger de største) en lokal pott på i overkant av 43 mill. Dette var et godt utgangspunkt for Unio for høstens forhandlinger.

To tariffavtaler og to forhandlingsløp

Årets lønnsforhandlinger ble preget av den nye situasjonen som oppstod i staten ved at det ble inngått to ulike hovedtariffavtaler, en for Unio, YS og LO og en for Akademikerne.

Det var særlig to forhold Unio reagerte på i løpet av forhandlingene på UiO, tidligere belyst i en egen nyhetssak:

  1. usikkerheten knyttet til beregningen av de to pottene, og
  2. håndteringen av ansatte som er medlemmer av to fagforeninger i ulike hovedsammenslutninger.

En nærmere forklaring av disse problemene er beskrevet i Unios protokolltilførsel.

Resultatet etter høstens forhandlinger

Unio gikk inn i forhandlingene med en forventning om å bli behandlet som en likeverdig part, noe vi måtte minne arbeidsgiver på om flere ganger underveis. Vi behandler hvert krav individuelt og har ofte bedre kjennskap til arbeidstakers kompetanse og meritter enn det ledelsen har, og arbeidsgiver gjør derfor klokt i å lytte til våre vurderinger. Vi fikk da også gehør for mange av våre innspill, men ser at det gjenstår en god del for å utjevne forskjeller innenfor ulike stillingsgrupper og mellom fakulteter og enheter. Våre prioriteringer i høst har vært å verdsette ikke bare forskning ved vurdering av krav, men også undervisning. Vi har erfart at det er vanskelig å få gehør for undervisningsinnsats og kvalitet i undervisningen under lokale lønnsforhandlinger. Det er derfor nødvendig å fortsette å arbeide for at undervisningen er meritterende på linje med forskningen for de vitenskapelige ansatte. Formidling er også en komponent som bør vektlegges. Vi har også hatt fokus på å utjevne forskjeller innad i noen grupper og belønne kunnskapsarbeidere som gjør en viktig innsats.

Totalt sett har vi oppnådd mye for en god del av våre medlemmer. Av våre drøyt 1900 medlemmer og i tillegg noen medlemmer fra andre Unio-forbund, var det 551 Unio-medlemmer som ble tilgodesett individuelt i år. Vi skulle gjerne sett at alle de 591 kravene som opprinnelig ble fremmet via Unio hadde blitt imøtekommet. Av disse gikk 432 krav igjennom, og vi gjorde vårt beste for å få alle krav igjennom.

Av den lokale potten på drøyt 43 millioner satt Unio og Forskerforbundets medlemmer igjen med nærmere 23 millioner hvilket ga en årlig lønnsvekst på ca. kr 41 000 i snitt per medlem som fikk individuelt lønnsopprykk. I likhet med LO og YS tok vi ca.150 % av hva vår andel av lønnsmassen skulle tilsi. Det betyr at ved UiO utgjorde de lokale tilleggene 2,2 % av vår andel av lønnsmassen.

Hvis vi skal oppsummere resultat for Unio, ser vi at vi har kommet bra ut. Dette til tross for all usikkerhet som hersket rundt mulig feil beregning av potten og mulige Akademikermedlemmer i vårt løp. På sine nettsider har Akademikerne ved UiO oppsummert sin vurdering av forhandlingene og resultatet. Dessverre er informasjonen der misvisende, og spesielt sammenligningen mellom de ulike foreningenes totale resultat.

I og med at vi oppnådde å ta 2,2 % av vår andel av lønnsmassen, vil en mer korrekt grafisk framstilling være:

Grovt sett fikk altså Unio/Forskerforbundet lokalt ved UiO ca. 3,35% lønnsøkning i 2016 gjennom 2.5.1-forhandlingene, mens Akademikerne hevder de fikk 2,8%. Hvis man i tillegg tar med overheng vil differansen bli enda større, fordi en større del av vår tildeling hadde en tidligere virkningsdato.

 Målt i kroner kom vi også bedre ut enn YS og LO. Det skyldes i hovedsak at våre medlemmer har høyere snittlønn.

Totalt sett er det likevel ingen grunn til å juble over resultatet. De fleste ansatte vil uansett ha en reallønnsnedgang i 2016, og lønnsnivået på universitetene er lavt i forhold til sammenlignbare grupper i både privat og offentlig sektor for øvrig.

Nytt lønnssystem i staten

Det blir derfor svært viktig å arbeide for at det nye lønnssystemet i staten ivaretar våre interesser på en bedre måte enn det gamle, når de sentrale partene nå er i gang med å utarbeide et nytt opplegg. Forskerforbundets lokallag ved UiO vil spille en aktiv rolle i dette arbeidet for å sikre bedre arbeidsvilkår for våre medlemmer i fremtiden.

Protokoll

Protokoll (pdf) med protokolltilførsel.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 15. des. 2016 20:11 - Sist endret 16. des. 2016 09:21