Enighet i tariffoppgjøret i staten 2014

Om formiddagen mandag 26. mai ble partene i staten enige om lønnsoppgjøret for ansatte i statlig sektor etter å ha meklet nesten elleve timer på overtid. Årets oppgjør har en ramme på i overkant av 3,3 prosent, et resultat som er i samsvar med frontfaget og de andre av vårens avsluttede oppgjør.

 

Årets oppgjør er delt i to, med et generelt tillegg på 1,9 % fra 1. mai og en avsetning til lokale forhandlinger på 1,75 % fra 1. august.

Ramma på 3,3 % er kostnaden for lønnsoppgjøret fordelt på alle årets måneder. Siden det generelle tillegget og de lokale tilleggene ikke gis fra 1. januar, men fra henholdsvis 1. mai og 1. august, er disse tilleggene forholdsvis større siden de bare virker i henholdsvis åtte og fem måneder i 2014.

- Forskerforbundet ved UiO er skuffet over at staten på ingen måte tar inn over seg den mindrelønnsutviklingen som rammer ansatte i offentlig sektor. For hvert år er den generelle lønnsveksten i privat sektor høyere enn i offentlig sektor. Dette vil på sikt medføre større og større rekrutteringsproblemer også til universitets- og høyskolesektoren, sier hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad.

- Det gjenstår å se om veksten i privat sektor vil holde seg på 3,3 %, slik NHO og LO har antydet i sin beregning av oppgjøret i privat sektor tidligere i år. Det har tidligere år aldri vist seg å holde stikk, sier han.

Det generelle tillegget gis til alle statsansatte. Dette tillegget er gitt som et kronebeløp for de laveste inntektene (lønnstrinn 19-53), og fra lønnstrinn 54 er prosenttillegget på ca 1,98 %. Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2014. Se ny hovedlønnstabell.

- For Forskerforbundet og Unio har det vært viktig å gå gjennomslag for at tillegget gis prosentvis på lønnstabellen, og ikke som et flatt kronetillegg. Vi sier oss derfor fornøyd med det kompromisset som ligger i kombinasjonen av krone- og prosenttillegg på A-lønnstabellen, sier Kristian Mollestad.

De lokale forhandlingene vil bli gjennomført høsten 2014. Årets avsetning er relativt stor og vil gi ytterligere lønnstillegg til medlemmer. Da det ikke er gitt sentrale føringer for disse forhandlingene, blir det opp til partene lokalt å bli enige om eventuelle føringer for høstens forhandlinger i tillegg til det som fremgår av den lokale lønnspolitikken.

For UiO vil det dreie seg om ca 57 millioner kroner som skal fordeles etter forhandlinger mellom partene.

- I lokallagets innspill til hovedtariffoppgjøret, la vi vekt på at også lokale forhandlinger er viktige for oss - primært for å kunne forhandle fram gode resultater for våre medlemmer, men også som et ledd i å opprettholde det statlige lønnssystemet som jevnt over fungerer godt. Vi er derfor fornøyd med å kunne forhandle innenfor en såvidt stor ramme til høsten, sier Kristian Mollestad.

Det ble dessverre ikke satt av midler til et tradisjonelt justeringsoppgjør, noe som har vært et svært viktig krav fra Forskerforbundet.

Dette skyldes at de lokale arbeidsgiverne gjennom flere år har hevdet at de sentrale justeringsoppgjørene forrykker etablerte relasjoner mellom ansatte i virksomheten, og at virksomhetene er nærmest til å identifisere behovet for kompetanse og tiltak som må iverksettes.

- Dette kunne blant annet vært en mulighet til å gjøre noe med lønnsramme 24 (førsteamanuenser, forsker 1109, postdoc, førstebibliotekar og førstelektor). Staten fraskriver seg på denne måten ethvert overordnet ansvar for å forsøke å gjøre noe med stillingskoder hvor det på sikt kan være nasjonale rekrutteringsproblemer, sier Kristian Mollestad

Oppgjøret skal nå til uravstemning blant alle medlemmer i det statlige tariffområdet. Det blir sendt ut informasjon fra Unio om gjennomføring av uravstemningen.

 

Publisert 27. mai 2014 15:43 - Sist endret 2. juli 2014 16:19