Har du lyst å bli med på styret? Les mer her!

Det kan være litt skummelt å bli styremedlem for første gang men studentforeninger er en meget trygt måte å prøve seg frem! I tillegg er det en kjempelett måte å danne en vennekrets ved HF, styret bruker en del tid sammen og blir ofte gode venner!

Nedenfor finner du informasjon om hver eneste verv vi har - noe er lett å hoppe rett ut i, noe er kanskje bedre å ta som ditt andre verv!

 

Filologisk Forening verv:

Verv

Beskrivelse

Leder

Leder er ansvarlig for den administrative drift av foreningen og er styreleder i Uglebo i tillegg. Hen skal koordinere styrets arbeid, avholde styremøter, og er ansvarlig for at alle styremedlemmer utfører sine respektive vervene på en tilfredsstillende måte.
Leder er ansvarlig for å innkalle til generalforsamlinger. Hen er stormester i Dend Ypperligste Ugle-Orden, og er ansvarlig for å kalle inn til kapittelmøte og for gjennomføring av Uglefesten. 

Leder er ansvarlig for å opprettholde kontakt mellom Senatet, og for å opprettholde kontakt og samarbeid med fakultetet, UiO sentralt, studentforeninger/utvalg ved UiO, og andre eksterne samarbeidspartnere. 

 

Nestleder

Nestleder er leders stedfortreder. Dette innebærer at der leder ikke kan delta, opptrer nestleder med leders myndighet. I tillegg skal nestleder avlaste leder. Nestleder skal sende endringsmelding til Foretaksregistreret hvert semester. Nestleder fungerer som referent på styremøter og generalforsamlinger. Ellers har har nestleder ansvar som alle andre styremedlemmer overfor den øvrige styret og foreningen. 

 

FF Økonomiansvarlig

FF økonomiansvarlig har ansvar for all drift som ikke er direkte tilknyttet Uglebo. Det skal lages budsjett ved starten av hvert år. Dette budsjettet skal revideres i starten av høstsemesteret. Kulturutvalget skal sette opp eget budsjett hvert semester. 

Økonomiansvarlig har ansvart for at medlemskap skrin og medlemskap bok. Det skal være nok veksel og medlemskort til alle HF-arrangementer hvor medlemskap selges. De store medlemsarragementene ligger under FF. Dette gjelder blant annet, hyttetur, julebord, hovedøya tur, og Uglefest. Alle utgifter og inntekter skal dokumenteres. Disse skal samles i en perm og føres i Visma. All regnskapsføring skal skje fortløpende. 

 

Internansvarlig

Internansvarlig har hovedansvar for danskebåttur og tur til hovedøya om våren, og julebord og hyttetur om høsten.  

Internansvarlig har også ansvar over internliste / ringeliste, samt opplæring av både funksjonæransvarlig og kaféfunksjonæransvarlig i hvordan de skal bruke den overnevnte internliste. 

I samarbeid med funksjonæransvarlig, kaféfunksjonæransvarlig, og til en mindre grad både FF og Uglebo styret, har internansvarlig ansvar for å sørge til at vi har nok intern til enhver arrangement ved HF. 

 

Kulturansvarlig

Kulturansvarlig er ansvarlig for kulturarrangementer i regi av Filologisk Forening. De er ansvarlig for å anskaffe quizmaster til onsdagsquiz (evt. holde quizen selv til nød). De er ansvarlig for å arrangere og gjennomføre temafester. I tillegg har kulturansvarlig mulighet til å danne et kulturgruppe. 

PR-ansvarlig

PR-ansvarlig har hovedansvar for profilering av aktiviteter i Filologisk Forenings regi. De har ansvar for å informere nye studenter ved HF om FF. 

De skal sørge for at all PR-materiell kommer ut til rett tid. De andre styremedlemmer har selv ansvar for at PR-ansvarlig får korrekt informasjon, og at det blir levert til PR-ansvarlig i god tid før arrangementener.

 

Skapansvarlig

Skapansvarlig har ansvaret for å administrere og forvalte Filologisk Forenings skapordning. Dette innebærer å registrere og kontrollere innbetaling av semesterleie for skapene i Sophus Bugges hus. Skapordningen er en av Filologisk Forenings faste inntektskilder. For å sikre at skapordningen flyter mest mulig smertefritt må skapansvarlig til enhver tid sørge for å gjennomføre nødvendige opplysningstiltak angående regler og frister som regulerer leieforholdet.

Løpende arbeidsopgaver. Skapansvarlig skal:

 1. Legge til rette for for løpende innbetaling av semesterleie ved å passe på at det til enhver tid er tilgjengelig offisielle registreringskonvolutter ved betalingskassen utenfor Filologisk Forenings kontor.
 2. Foreta løpende registrering av innbetaling og feste kvitteringsmerke på betalte og andre godkjent registrerte skap.
 3. Arrangere loppemarked i begynnelsen av semesteret.
 4. Minne kundene om når fristen for å betale skapleie går ut på godt synlige steder, f.eks Filologisk Forenings oppslagstavle og i tilknytning til skapene.
 5. Avholde skapklipp så snart forholdene tilsier etter at fristen for betaling av skapleie har gått ut.
 6. I kontortiden utlevere innhold fra klipte skap til for inneværende og forrige semester.
 7. Ved tvistemål mellom Leietaker og Utleier (Filologisk Forening) prøve komme fram til minnelig ordning og om nødvendig foreta endelig avgjørelse.
   

Filologen representant

Filologen er en av datterforeninger til Filologisk Forening. Dette verv er forbeholdet til en medlem av Filologen Tidsskrifts styret slik at en god informasjonsflyt mellom Filologisk Forening og Filologen kan opprettholdes. 

 


Uglebo verv:

Verv

Beskrivelse

Kjellermester

Kjellermester er hovedansvarlig for driften av Uglebo. Dette innebærer daglig drift og rutiner rundt dette, samt øvrig vedlikehold og videreutvikling av Uglebo, i hht. FFs statutter.

 

Kjellermester er leder av Uglebo, og skal i fellesskap med dets øvrige medlemmer, sørge for at rutinene for den daglige driften fungerer på en tilfredsstillende måte. Kjellermester er ansvarlig for at de øvrige medlemmene i Uglebo får en rimelig mulighet til å tilegne seg den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendige for at disse skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende.

 

Kjellermesters oppgaver i den daglige drift er som følger:

 
 1. Sørge for at alle styremedlemmene i Uglebo utfører sitt verv på en tilfredsstillende måte.
  1. Skaffe Skjenkemesterer til alle arrangementer.
  2. Sammen med Skjenkemesterene har Kjellermesteren ansvaret for den nødvendige opplæringen av funksjonærer og leietakere.

Kjellermester står ansvarlig overfor FFs Leder, Senat og Generalforsamling.

 

Uglebo Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig i Uglebo skal til enhver tid ha oversikt over og orden på foreningens økonomi. Følgende punkter trekkes spesielt frem:

 1. Føre alle Uglebos bilag i regnskapet.
 2. Sende inn momsrapport annenhver måned.

 3. Sørge for at det er veksel nok til alle arrangementer.

 4. Betale regninger og sende ut fakturaer.

 5. Sette opp budsjett for neste år, eller legge frem revidert budsjett, avhengig av hvilket semester man er på.
   

Økonomiassistent

Økonomiassistent er et verv vi sliter alltid å fylle! Som økonomiassistent jobber du i samarbeid med Uglebo økonomiansvarlig, ditt ansvarsområdet er hovedsakelig forefallende økonomioppgaver som regnskapsføring og å godkjenne utbetalinger (sammen med økonomiansvarlig). 

Du har mindre ansvar enn Uglebo økonomiansvarlig og i hovedsak skal avlaste Uglebo økonomiansvarlig slik at dere begge trives i vervene sine! 

 

Innkjøpsansvarlig

Som innkjøpsansvarlig er det ditt ansvar å holde kjøleskapene på Uglebo ryddige og fulle, samt å ha orden på lageret. Du samarbeider tett med kjellermester når det gjelder innkjøp av nye varer, så du står ikke alene i kampen!

Du har ansvar for vareopptelling i både lageret og baren, bestilling av varer, for å pante flasker/bokser, og så klart - bestilling av varer! 

 

Funksjonæransvarlig

Funksjonæransvarlig samarbeider med kaféfunksjonæransvarlig og internansvarlig for å disponere register av interne som kan kontaktes enten ved å ringe, sende SMS, eller eventuelt, sende en melding på FB for å høre om de kan ta skift. 

Dersom de kan ta skift - enten på kafé eller pub, skriver du dem ned på skiftplanen. Som funksjonæransvarlig er du kontaktperson for funksjonærene som jobber pubskiftene.

Du skal forsøke å finne funksjonærer til hver quiz og fredagspub, samt eventuelle andre arrangementer som holdes på Uglebo i regi av Uglebo (F.eks vinkvelder). 

Funksjonæransvarlig har ansvar for å oppdatere interne register og utstede internbevis.

Funksjonæransvarlig skal, eventuelt i samarbeid med Internansvarlig, skrive og sende min. 2 funkebrev i semesteret (gjerne flere). I disse er det greit å oppdatere funkene på hva som har skjedd, hva som skal skje, og skrive en liste over fremtidige skift som ikke er fylt.

MERK: Det er ikke ditt ansvar å skaffe kaffemestre, DJ, quizmestre, skjenkemestre, eller vertskap. Du skal hovedsakelig forsøke å fylle pubskiftene, men i blant vil de du kontakte heller ta en kaféskift.

 

Utlånsansvarlig

Utlånsansvarlig er ansvarlig for at alt det formelle er i orden i forkant av arrangementer på Uglebo. Utlånsansvarlig er den eneste som kan reservere Uglebo, og har ansvar for at utlånsboka er oppdatert slik at alle til enhver tid skal kunne se hva som skjer i Uglebo.

Ved eksterne arrangementer:

 1. skrive kontrakt med leietagere.
 2. sørge for at deres rom- og skjenkebevillinger blir fylt ut og faxet.
 3. informere om FFs rutiner for utleie, ved å gi "Hvordan leie Uglebo", og fortelle om de viktigste reglene.
 4. sørge for at en av de godkjente skjenkemestere er vakt på arrangementet.

Ved interne arrangementer:

 1. sørge for rom- og skjenkebevillinger.
 2. skaffe ansvarlig til arrangementet, fra de til enhver tid godkjente skjenkemestere.
   

Sikkerhetsansvarlig

Sikkerhetsansvarlig er hovedansvarlig for sikkerheten ved Uglebo. Hen koordinerer vertskapene, og er kontaktperson for disse. Sikkerhetsansvarlig setter opp vertskapslister med faste eller tilfeldige vertskapspar.

Sikkerhetsansvarlig må forsøke å holde seg oppdatert på gjeldene lover og regler som er aktuelle med hensyn ved sikkerheten ved en pub. Samtidig er det sentralt at sikkerhetsansvarlig kontinuerlig jobber aktivt for å forbedre vertskapsgruppens rutiner, slik at vertskapet blir så bra som mulig for alle parter, ansatte og besøkende.

 

Musikkansvarlig

Musikkansvarlig har ansvar for å sørge for at det er DJer ved hvert FF/Uglebo-arrangement, samt ved utleiearrangementer. 

Det innebærer at man rekrutterer nye DJer ved behov og sørger for å gi tilstrekkelig opplæring, både i bruk av anlegget og andre relevante rutiner ved Uglebo.

 

Kaféansvarlig

Kafeansvarlig har hovedansvar for drift av kafe, samt. lederen for kaffemesterene. Kafeansvarlig skal til enhver tid passe på at det er nok varer på lager til bruk i kafeen. Kafeansvarlig skal også bestille og ta imot varer. Det er kafeansvarlig som skal passe på at det er nok kaffemestere til å jobbe hver uke. Kafeansvarlig skal også ha opplæring med nye kaffemestere. Kafeansvarlig skal også holde kaffemestermøter hvert semester, og sende ut mail til alle med informasjon om ting som folk skal være obs på.

 

Kaféfunksjonæransvarlig

Kaféfunksjonæransvarlig skal samarbeide med funksjonæransvarlig og internansvarlig for å disponere register av interne som kan kontaktes enten ved å ringe, sende SMS, eller eventuelt, sende en melding på FB for å høre om de kan ta skift. Dersom de kan ta skift - enten på kafé eller pub, skriver du dem ned på skiftplanen. Som kaféfunksjonæransvsarlig skal du være kontaktperson for funksjonærene som jobber kaféskiftene.

 

MERK: Det er ikke ditt ansvar å skaffe kaffemestre, DJ, quizmester, skjenkemestre, vertskap. Du skal hovedsakelig forsøke å fylle kaféskiftene, men i blant vil de du kontakte heller ta en pubskift.  

 

 

Høres spennende ut? Send en epost til styret@filologiskforening.no ! Vi gleder oss å høre fra dere! 

 

Publisert 2. mai 2022 14:07 - Sist endret 5. juni 2022 21:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere