Statutter for Dend Ypperligste Ugleorden

Disse statutter ble funnet under kontor-rydding og basere seg på de opprinnelige statutter fra 1910 med en del fotnoter.

Sigilum - Aureae - Strigis (Segl - Gyldne - Ugle(?)) omkretser et tegnet ugle med utstrakte vinger.

Segl av den Gyldne Ugle

Sammen med statuttene for Dend Ypperligste Ugleorden, ble det funnet statutter for et fond - Dend Gyldne Ugle Reservefond fra 1928 med videre kommentar fra oktober 1965. Det er noe usikkerhet om fondet er fremdeles i bruk, eller om ansvaret har falt tilbake på Filologisk Forening, videre forskning er nødvendig. 

Disse statuttuene er en del av digitaliseringsarbeid innen Filologisk Forening og gjengis så nært de opprinnelige statutter som mulig. Det er noe få mindre endringene som var nødvendige for å kunne videreformidle om Dend Ypperligste Ugleorden. 

 


Statuta eller Love for Den Ypperligste Ugleorden

§1

Denne Orden er til excellente Dyders og Meriters Belønning indstiftet, og skulde i samme gemenligen ikkun Philologisk Forenings Membra annanmis.

 

§2

Ordenens Herre og Stor-Mester er den præces eller Formand, som til en-hver Tid Foreningen maatte forestaae. Derfor skal hand og, saalænge hand saadant Munus eller Hverv lovligen forretter, denne Ordens insignia saadannes som de for Stor-Moguler i nedenskrevne 4de paragraphe ommældes, bære.

 

§3

 

Ordenen skal have trende Ære-Trapper, på hvilcke enhver efter som Fortienenste skal ophøyis:

1.      Stormogul

2.      Commandeur

3.      Ridder

Enhver skal gemeenligen have passert Riddertrinnet inden hand i de høyere Grader kan optræde1.

 

§4

 

Ordenens Insignia ere:

For Stormogul: En forestilling av en Ugle med udspiilede Vinger saaledes som efterfølgende Afritning burde udviise, at bære i et violet Axel-Baand med brede guule Border fra høyre Axel til venstre Siide.

Commandeurer bære samme Insignium i et noget smalere Baand om halsen.

Riddere bære Insigniet i et Baand, aabenlyst paa Kiolens venstre Brøst2.

 

§5

 

Ordens-Udnævelser skulle have Stæd hvert med to ey deeleligt Aar udi Ordens-Capitulet, der afholdes i det minste – syv Dage3 før det philologiske convivium venale eller Vaarfest. Her skulle de høytidelige Ordenspromotioner gemeenligen foretages med de Ceremoniis der af Capitulet anordnes og præscriberes4.

Ved een og samme Ordens-Promotion maa ey mere end høyst 7 – syv – Riddere i Ordenen annamis5.

Extra-ordinarie Promotioner kunne ikkun skee naar det tvende tredieparter af de tilstædeværende af Foreningens membris ved saadant Forslags Ventilation fornødent fiinis.

 

§6

 

Udi Ordens-Capitulet have Gang og Sæde:

1.      Ordenens Stor-Mester (formanden), og

2.      Ammes Raad eller Bestyrelse

3.      I ligemåde alle de der med Ordenens tvende høyeste Grader benaadede ere, blant hvilcke Stor-Viziren gemeenligen for tvede Aar udvælges.
Ere ey af de ovennævnte i det mindste 7 – syv – tilstæde, indkaldis:

4.      De i ordenen i de 4 – fire – sidstblevne Aar udnævnte Riddere efter deres Ancinnitè indtil dette Tal fuldt vorder6.

 

§7

 

Naar i Ordens-Capitulets Voteringer Stemmene staae liige, da skal Stor-Mesterens Votum decidere. Ordens-Capitulets Deliberationer ere hemmelige og maae ey nogen udenfor samme aabenbares. Og vore det et hvert membro af Philologisk Forening uformeent for Ordens-Capitulet saadannes Personer til optagelse at recommendere som de udi deris samvittigheder foreene ved Dyd at have fortient og ey for Villie eller Venskab, Slægt, eller Fræmdslan at foreslaa nogen anden.

 

§8

 

Alle der udi denne Ypperligste Orden optagis eller til et høyere Priis opløftis skulle udi en Ordens-Protocol indføris. Item skulle dennem Diploma meddelis med et latinsk Tankesprog hvilcket desuden til vanlig Sprog omsættis til den Ende at menige Mand det fatte og begripe Kand. I ligemaade skal dette Diploma vorde av Stor-Mesteren signeret og av Stor Viziren og Cancellisten paraferet7.

 

§9

 

Dend ypperligste Ordens Fonctionairer ere:

1.      Stor-Mesteren

2.      Stor-Viziren som ovenfor omskrevet

3.      En Cancellist der blant Praesides eller Stormesterens Raad eller Bestyrelse eligeres og skal hand holde Protocollen i god Forvaring og for øvrig Stor-Viziren som Secretere til Haande gae8.

4.      Item skal dette Capitulum vore beføyet i øvrig at giøre ald fornøden Anordning og til Ceremonimester/Herold, ect. dertil bequemme Personer at beskikke.

 

§10

 

Skulde mod Expectation eller Formodning nogen Part af disse Statuter sendere befindes at have Forandring behov, da skal Capitulet udi saadan sag først høris og Propoistionen av tvende tredie-Parter af Philologisk Forenings til stæde værende Medlemmer bifaldis før samme lov vorder.

 


STATUTTER FOR FONDET: Dend Gyldne Ugle Reservefond

§1

I følge Giffernes ønske oc indsamlingens Forudsætning skal dette Fond Alene bruges til Anskaffelse oc Fornyelse af «Dend Gyldne Ugles» Regalier, Pretiosa, etc. – samt til styrkelse aff ordenens økonomi, jfr.§4.

 

§2

Fondets Regnskaber føres aff Geheyme-archivaren. De maae holdis heelt oc ganske for sig selff – strengelig adskildte fra andre Regnskaber (f.eks. Fiologisk Forenings samt convivium)

 

§3

Fondet forvaltes af en Comité paa 3 – trende – medlemmer, hvoraff Gehyme-archivaren alltid er dend ene. Denne Comité supplerer sig selff ved eventuell Afgang.

 

§4

Fondet bærer ved Ordensuddelinger alle udgifter til Diplom, inkaldelsedokument, Porto, Insignia, et cetera, et cetera. Alle hertil hørende udgifter som Capitulum (Stor-Mester, Geheyme-Archivar, Gancellist, etc.) til og ved Ordenens Uddeling haffuer, bliffuet heelt dækkede av Ordenens Kasse, hvoraff dette Fond udgjør Grundstammen, men alle afgifter som decorandi erlegger for sine pontificalier – samt andre ligende oc hertil hørende Indtægter – heelt oc uafkortet indgår i Ordenens Kasse.

 

§5

Hvad hver enekelt Decorandus procompenis ved Promotionen at erlegge haffue, bliffuer ved hver Promotion aff Fondets Forvaltnings-comité at bestemme.

 

§6

Skulde «Dend pperligste Ugleorden» nogensinde helt gaae til Grunde eller opphævis, tilfaller Ordenens eventuelle Formue Universitets Historisk-Filogiske Facultet til hjælp for værdige oc trengende Filologiske studenter.

 

§7

Disse stattuer kand ey endres uden eensteming Beslutning aff det i §3 nevnte udvalg.

 

Oslo, juni 1929 –

 

 

Birger Brinck-Lund

Fredrik Bie

Gehetme-Archivar

Haakon Vigander

 


Efter valg i oktober 1965 består fondets forvaltningskomité av Fredrik Bie, Ida Yttri og Ordenens Geheyme-Archivar Tor Hennum.

 

Oslo, november 1965
Tor Hennum
Geheyme-Archivar

 


1 cfr. s.31, 1915: Capitel-beslutning: april 1915; Følgende regler bør overholdes:

 1. Ingen skal forfremmes til Commandeur uden først at ha passeret riddergraden

 2. Ingen skal forfremmes til Commandeur uten først at ha vært ridder i mindst 4 aar.

 3. Ingen fungerende embedsmand skal utnævnes.

2 Lengde for Stormogulsbånd: 176 cm, Commandeur: 65 cm, Ridde:r 9 cm. 

3 7- syv – Dage ere at forstaae saaledes at 7 – syv – Dage før conviviet maa Ordens-Capitulets arbeyde være heelt oc aldelis affsluttet. Den første Indkallelse til møde bør finde sted 7 – syv – Uger før benevnte convivium.

4 Sider 17-30 i Den Gyldne Ugle inneholder oppsett over Ordenspromotionenes Ceremoniell; Diplomas udseende, samt oversikt over Reaglie, være seg i behold eller tapte.

5 cfr. dog senere Capitul-beslutning, s. 35-36, 1948, på grunn av 10 års opphold grunnet den store ufred udnevnes 2 x 7 riddere.

6 Se herom side 178 flg. i ovennevnte bok, Dagsorden for første Capitelmøte. Ordenspromotion angjeldende.

7 cfr. side. 31, april 1923. At bør sig ordenens cancillist udi reenskreven Stand at forelegge Geheymearchivaren samtlige Capituli Forordninger og Resultioner, aff hvilke da hannem paaligget bør med høystegen Hand de nødvendige udi «Den Gyldne Bog» at indskriffue. Se og s. 33, 1927 Anhang til Capitlets beslutning april 1921, samme pkt. 2: Devisene maa aarlig indføres i Den Gyldne Bog; samme pkt. 4: De opløste vitae blir aflevere til Geheymearchivaren, der snarest deponerer dem i Universitetsbiblioteket. (Egen mappe i norsk-avdelingen)

8 cfr. s. 38. april, 1919, Filologisk Forenings Secretaire haffuer at fungere som 2. Cancellist. (Vise-formannen er 1. Cancellist, lov. §9. Videre, cfr. s. 31, april 1921: 

 1. Capitlet utnevner en Geheimearchivar der har

  1. at bistaa Stor-Vizir i alt arbeide vedrørende D.G.U.

  2. at føre «Den Gyldne Bog»

  3. at opbevare «Den Gyldne Ugles» eiendele, regalier og preiosa

 2. Geheimarchivar har samme rang som Ceremonimester. Disse indbrydes gang og sæde afhenger av deres anciennitet i Ordenen.

 3. Geheimearchivaren bør være en i Christiania fast bosittende, velkiendt og meriteret, mindst med Ridder grad benaadet person og nydedende almindelig tillid; hans embede bør sjeldenst mulig skifte indehaver.  

Publisert 6. juni 2022 14:39 - Sist endret 20. juni 2022 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere