Årsmøtereferat Botanisk hages Venner

Tid og sted: Tirsdag 12.februar 2013 kl. 18.30, Tøyen hovedgård.

Tilstede: 43 stemmeberettigede medlemmer eksl. styret.

Foto: Trine Nervum

Agenda:

A Konstituering

 • Valg av ordstyrer

 • Valg av referent

 • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

B Årsberetning

C Revidert regnskap

D Forslag til vedtektsendringer

E Valg

 • Valg av leder

 • Valg av tre styremedlemmer

 • Valg av tre varamedlemmer.

 • Valg av revisor

 • Valg av valgkomité. Valgkomitéen består av 3 medlemmer: En fra styret, en fra plantegruppa og en person utenfra

F Kontingentendringer

G Innkomne forslag

A - Konstituering

Som ordstyrer ble Hanne Lene Skjeklesæther foreslått og valgt.

Som referent ble sekretær i styret, Ingrid Brachel, foreslått og valgt.

Til å undertegne protokollen ble Arild Drolsum og Einar Sørlie valgt.

B – Årsberetning for 2012

Leder Anne R. Smedsrud leste årsberetningen. Hanne Lene Seklesæther påpekte at det var museet og ikke museumsbutikkene som hadde fått gratis annonse. Videre gjorde hun oppmerksom på at pilekurset ble omtalt i årsberetningen var utvidet til 2 dager etter at årsberetningen var skrevet. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

C – Revidert regnskap

Kasserer Bjørg Myklebust leste opp revisjonsberetningen, og gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet på skjerm. Enkelte punkter ble kommentert av kasserer. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

D – Forslag til vedtektsendringer

Det var ingen forslag til vedtektsendringer.

E – Valg

Bjørg Myklebust leste opp innstillingen.

Valgkomitéen har følgende medlemmer:

 • Bjørg Myklebust fra styret

 • Einar Sørlie

 • Randi Skogly

Valgkomitéens innstilling til styret i Botanisk hages Venner for 2013:

Styreleder: Anne Reidun Smedsrud Gjenvalg 1 år

Styremedlem: Bjørg Myklebust Ikke på valg 1 år igjen (øremerket kasserer)

Styremedlem: Bodil Andersgaard Ny 1 år

Styremedlem: Berit Frydenlund Gjenvalg 2 år

Styremedlem: Tom Sørbø Gjenvalg 2 år

Varamedlem: Jorid Hustveit Gjenvalg 1 år (ørem. leder plantegruppe)

Varamedlem: Kjell Håkon Olsen Ny 1 år

Varamedlem: Trine Nervum Ny 1 år

Valgkomitéens innstilling til ny valgkomité:

 • Tom Sørbø fra styret

 • Einar Sørlie fra guide-/plantegruppe

 • Inger Sandbæk fra plantegruppa

Valgkomitéens innstillinger ble enstemmig vedtatt.

Valg av revisor

Styrets innstilling til valg av revisor, Guri Heitmann Müller, ble enstemmig valgt.

F – Kontingentendringer

Ingenting endringer

G – Innkomne forslag

Godtgjørelse for styreverv

I vedtektenes paragraf 4, siste avsnitt, heter det: «Styret skal godtgjøres. Honoraret fastsettes på årsmøtet og får virkning for avsluttet årsmøteperiode».

Forslag til årsmøtevedtak:

Styrets leder, sekretær, kasserer og leder av plantegruppa får en engangsgodtgjørelse på kr 4000 pr. person. Øvrige medlemmer av styret får en engangsgodtgjørelse på kr 3000 pr. person. Beløpene gjelder årsmøteperiode februar 2012 til februar 2013.

Beløpene i forslaget er de samme som ble vedtatt av årsmøtet i 2012.

Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til godtgjørelse for styreverv.

 

Det var servering av kaffe, te og kaker i pausen etter at den formelle delen av årsmøtet var ferdig.

 

Årsmøtet ble avsluttet med foredrag og lysbildeframvisning av gartner Remi Aleksander Nielsen, Botanisk hage. Tema for foredraget var hans reise til Kina hvor han fortalte om innsamling av frø fra trær og planter i samarbeid med kinesisk fagmiljø.

 

Oslo, 12. februar 2013

 

Ingrid Brachel                             Arild Drolsum                          Einar Sørlie

(Sign.)                                        (Sign.)                                     (Sign.)

 

 

Publisert 22. mars 2013 13:09 - Sist endret 23. nov. 2016 23:50