Referat fra årsmøte 26. mars 2014

Tilstede: 18 personer
Dato: 26. mars 2014 kl 17.00 - 19.00
Sted: Rådssalen, Lucy Smiths hus 10. et.
Sak Innhold
1. Godkjenning av innkallingen

18 personer til stede, alle stemmeberettigede.

Catharina Paulsen ønsket velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

Catharina Paulsen ble valgt som ordstyrer.
Astrid Jenssen ble valgt som referent.

Sofie Jakobsen og Anne-Mette Vibe ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2013 for styret og gruppene

Catharina Paulsen presenterte årsberetningen fra styret.

Årsberetningen fra styret ble enstemmig godkjent.

Catharina Paulsen og gruppeledere gikk gjennom årsberetningen fra gruppene. Aktivitetsnivået er stabilt for mange av gruppene med bra oppmøte og bra sosialt.

Årsberetningen fra gruppene ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2013

Dagfinn Killingbergtrø presenterte regnskapet for 2013.

Inntekter kr 572.100

Utgifter kr 449.805

Overskudd kr 122.295

Beholdning kr 780.070

Regnskapet ble enstemmig godkjent

5. Budsjett 2014

Gerd Thorsen gjennomgikk budsjettforslaget for 2014. Justerer for innebandy.

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent.

6. Kontingent for 2014

Vedtatt å beholde samme som nå på kr 300 (halv pris for pensjonister kr 150, unntak for de som er fast ansatt ved UiO og som automatisk trekkes i lønn)

7. Valg av nytt styre

Valgkomiteen jobber videre med å få på plass et styremedlem til samt avklare med Tove Alm om hun stiller som revisor.

Anne-Mette gikk ut av styret. Styret takket Anne-Mette for en strålende innsats.

Følgende ble valgt.

Leder: Catharina Paulsen (1 år igjen)
Nestleder: Torbjørn Severinsen (1 år igjen)
Sekretær: Astrid Jenssen (1 år igjen)
Kasserer: Heidi Løken (1 år igjen)
Styremedlem: Hans Henrik Olsen (2 år igjen)
Styremedlem: Øystein Bjarne Ekevik (2 år igjen)
Styremedlem: Fridtjof Jerve (2 år igjen)
1. vara: Gerd Thorsen (1 år igjen)
2. vara: Trond Harr (1 år igjen)

Regnskapsfører: Dagfinn Killingbergtrø

Revisor: Tove Alm
Revisor: Jan Ingar Johnsen
 
8. Valg av valgkomité

Valgkomité ble enstemmig valgt på møtet:

Steinar Skogheim
Bjørg Osvik
Trenger en person til, avklares i etterkant av årsmøtet

9. Evt.

Ingen innkomne forslag

 
Sign:

 

 


Sofie Jakobsen                                                                   Anne-Mette Vibe

 

Publisert 26. mars 2014 17:10 - Sist endret 26. mars 2014 19:04