Referat fra årsmøte 26. mars 2012

Tilstede: 19 personer
Dato: 26. mars 2012 kl 16.00
Sted: Rådssalen, Lucy Smiths hus 10. et.
Sak Innhold
1. Godkjenning av innkallingen

19 personer til stede, alle stemmeberettigede.

Gerd Thorsen ønsket velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

Gerd Thorsen ble valgt som ordstyrer.
Astrid Jenssen ble valgt som referent.

Silje Bjølseth Amundsen og Alv Reidar Dale ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2011 for styret og gruppene

Gerd Thorsen presenterte årsberetningen fra styret.

Styret har hatt et aktivt år, og antall medlemmer har økt. Pr 31.12.2011 har vi 575 registrerte medlemmer, hvorav 525 betalende. Det har vært økt aktivitet i laget.

Årsberetningen fra styret ble enstemmig godkjent med noen innspill til teksten. Legge til at UiOBIL fikk nye nettsider og Facebook-sider. Fjerne at det var mekking ifm med sykkeldagen, samt endre på feil i tall.

Kommentar: Transport av sykler med trailer var vellykket. Anbefaler at man gjør det i år også.

Gerd og gruppeledere gikk gjennom årsberetningen fra gruppene. Aktivitetsnivået er økt innenfor noen grupper, og redusert i andre.

 • Badminton: trener i arbeidstiden, men ikke organisert gruppe innenfor UiOBIL
 • Bordtennis: de fleste har vært med i mange år, men også noen nye som kommer innom. Stiller i serie og på stevner
 • Bowling: Lagt på is
 • Fotball damer: bra aktivitet, ett lag som er med i både inne- og uteserie, ligger midt på tabellen. Flesteparten eksterne, vil ha økt fokus på intern rekruttering
 • Fotball herrer: Stilte med to lag i serien
 • Friidrett: bare en divisjon, vant inneserien og uteserien. Få medlemmer, ønsker flere. Deltok med damelag i Holmenkollstafetten
 • Golf: tre lag i seriespill, bra resultater og bra aktivitet
 • Hockey: Bra sesong
 • Håndball damer: 3. plass i serien, bra aktivitet
 • Håndball herrer: trener sammen med damelaget, rykker fra 1. divisjon til 2. divisjon
 • Innebandy: økning i antall, stiller med to lag i serien, fått drakter
 • Ski: Har hatt teknikktrener hver uke i vinter, bra oppmøte, alle nivåer har deltatt, deltatt i flere skirenn, bra aktivitet
 • Skyting: Lav aktivitet
 • Sykkel: Ca 170 medlemmer og stadig økning. Bra oppmøte på spinning dagtid. Bra deltakelse på spontane sykkelturer, årlig tur, ritt mm. Flere som har deltatt i ritt som har utestående startkontingent. Det spøker for Trøfoen, mulig det skal bygges om der, dvs risiko for at sykkelgruppa må få tak i andre lokaler.
 • Volleyball: Lagt på is

Årsberetningen fra gruppene ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2011

Dagfinn Killingbergtrø presenterte regnskapet for 2011.

Overskudd kr 132.650, inkludert kr 50.000 som vi fikk i jubileumsgave fra Universitetsdirektøren.

Regnskapet er levert til revisor. Revisor har vært syk, og det er derfor ikke godkjent av revisor ennå.

Sykkelgruppa har stor forskjell i budsjett og regnskap ved at de har hatt økte utgifter. Sykkelgruppa oppfordres til å søke styret om å avskrive kr 4.000. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent med forbehold om at revisor godkjenner.

5. Budsjett 2012

Gerd Thorsen gjennomgikk budsjettforslaget for 2012.

For gruppene er det tatt utgangspunkt i det de har søkt om. I utgangspunktet skal det dekke nødvendige driftsmidler.

Ski søkt om kr 21.500. Økningen fra tidligere er basert på forventet økning i startavgifter. Bevilget kr 20.000, som satt opp i budsjettet.

Sykkelgruppa ønsker økt bevilgning i og med økt aktivitet og mere utgifter til startkontingenter. Sykkelgruppa bør avklare hvorvidt de skal ta egenandeler på startkontingenter for å unngå at budsjettet overskrides. Bevilges kr 30.000, i stedet for kr 20.000 som var satt opp i budsjettet.

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent med endring for sykkelgruppa og tilsvarende reduksjon på forventet overskudd fra kr 20.000 til kr 10.000.

6. Kontingent for 2013 Vedtatt å beholde samme som nå på kr 300.
7. Valg av nytt styre

Følgende ble valgt. Ifølge vedtektene velges styremedlemmer for 2 år av gangen, og varamedlemmer for 1 år av gangen:

Leder: Gerd Thorsen (1 år igjen)
Nestleder: Catharina Paulsen (1 år igjen)
Sekretær: Astrid Jenssen (1 år igjen)
Kasserer: Heidi Løken (1 år igjen)
Styremedlem: Hans Henrik Olsen (gjenvalg, 2 år igjen)
Styremedlem: Anne-Mette Vibe (gjenvalg, 2 år igjen)
Styremedlem: Torbjørn Severinsen ( 2 år igjen)
1. vara: Hela Soltani (ny, 1 år)
2. vara: Trond Harr (gjenvalg, 1 år)

Regnskapsfører: Dagfinn Killingbergtrø har sagt seg villig til å føre regnskap i 2012

Revisor: Tove Alm
Revisor: Jan Ingar Johnsen
 
8. Valg av valgkomité

Valgkomité ble enstemmig valgt på møtet::

Steinar Skogheim
Bjørg Osvik

Ønske om en person til. Dette kan valgkomiteen avklare.

9. Evt. Ingen innkomne forslag eller eventueltpunkter på møtet.
 
Sign:


 

Silje Bjølseth Amundsen                                                                    Alv Reidar Dale

 

Publisert 26. mars 2012 13:30 - Sist endret 28. mars 2012 16:58