Referat fra årsmøte 25. mars 2015

Tilstede: 15 personer
Dato: 25. mars 2015 kl 17.00 - 19.00
Sted: Georg Sverdrups hus (UB), møterom 4236
Sak Innhold
1. Godkjenning av innkallingen

15 personer til stede, alle stemmeberettigede.

Catharina Paulsen ønsket velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

Catharina Paulsen ble valgt som ordstyrer.
Astrid Jenssen ble valgt som referent.

Ole Martin Nodenes og Idar Helle ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2014 for styret og gruppene

Catharina Paulsen presenterte årsberetningen fra styret.

Årsberetningen fra styret ble enstemmig godkjent.

Catharina Paulsen og gruppeledere gikk gjennom årsberetningen fra gruppene.

Årsberetningen fra gruppene ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2014

Torbjørn Severinsen presenterte regnskapet for 2014o og svarte på spørsmål.

Inntekter kr 593.098

Utgifter kr 437.291

Overskudd kr 155.806

Beholdning kr 889.231

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Budsjett 2015

Torbjørn Severinsen gjennomgikk budsjettforslaget for 2015 og gjorde noen justeringer ut fra kommentarer på møtet.

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent.

6. Kontingent for 2015

Vedtatt å beholde samme som nå på kr 300 (halv pris for pensjonister kr 150, unntak for de som er fast ansatt ved UiO og som automatisk trekkes i lønn)

7. Valg av nytt styre

Heidi Løken gikk ut av styret. Styret takket Heidi for en strålende innsats gjennom mange år.

Følgende ble valgt:

Leder: Catharina Paulsen (gjenvalg, 2 år igjen)
Nestleder: Torbjørn Severinsen (gjenvalg, 2 år igjen)
Sekretær: Astrid Jenssen (gjenvalg, 2 år igjen)
Kasserer: Brede F. Trollsås (ny, 2 år igjen)
Styremedlem: Hans Henrik Olsen (1 år igjen)
Styremedlem: Øystein Bjarne Ekevik (1 år igjen)
Styremedlem: Fridtjof Jerve (1 år igjen)
1. vara: Anne-Mette Vibe  (ny, 1 år igjen)
2. vara: Trond Harr (gjenvalg, 1 år igjen)

Regnskapsfører: Hans Mossin

Trenger 2 revisorer. Styret får i oppdrag å få på plass disse.

8. Valg av valgkomité

Steinar Skogheim og Bjørg Osvik gikk ut av valgkomiteen. Styret takket Steinar og Bjørg for en flott innsats gjennom mange år.

Valgkomiteen ble enstemmig valgt på møtet:

Heidi Løken
Trenger to person til, avklares i etterkant av årsmøtet

9. Evt.

Ingen innkomne forslag

 
Sign:

 

 


Ole Martin Nodenes                                                                   Idar Helle

 

Publisert 7. apr. 2015 09:41