Referat fra årsmøte 19. mars 2013

Tilstede: 13 personer
Dato: 19. mars 2013 kl 17.00
Sted: Rådssalen, Lucy Smiths hus 10. et.
Sak Innhold
1. Godkjenning av innkallingen

13 personer til stede, alle stemmeberettigede.

Gerd Thorsen ønsket velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

Gerd Thorsen ble valgt som ordstyrer.
Astrid Jenssen ble valgt som referent.

Marianne Rypestøl og Bjarte Aarseth ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2012 for styret og gruppene

Gerd Thorsen presenterte årsberetningen fra styret. Endre sum på rammebevilgning bevilget i 2012 fra kr 356.000 til 360.000.

Årsberetningen fra styret ble enstemmig godkjent.

Gerd Thorsen og gruppeledere gikk gjennom årsberetningen fra gruppene. Aktivitetsnivået er økt innenfor noen grupper, og redusert i andre.

 • Badminton: Noe aktivitet på dagtid, men ikke men ikke lag i serie
 • Bordtennis: Bra nivå og økt aktivitet, 1. laget gikk ubeseiret gjennom serien
 • Bowling: Ingen aktivitet
 • Dykking: Startet opp i 2012
 • Fotball damer: Bra antall medlemmer og bra oppmøte kamper, 1. div inne- og utesesong
 • Fotball herrer: Bra aktivtetsnivå, oppmøte på trening og kamper, 2 lag i serien
 • Friidrett: Vant uteserien, 3. plass inneserien, få som deltar
 • Geocahcing: Liten aktivitet
 • Golf: Høyt aktivitetesnivå, treninger, turneringer
 • Hockey: Bra oppmøte og fornøyd med sesongen
 • Håndball damer: Varierende oppmøte, 3. plass i 2. divisjon
 • Håndball herrer: Bra oppmøte kamper, 1. divisjon
 • Innebandy: Bra stamme i laget, bra oppmøte på trening og går bra i serier
 • Ski: Jevn stigning i antall medlemmer, arrangert skikurs
 • Skyting: Synkende aktivitet
 • Sykkel: Mange aktiviteteter og mange som deltar, ritt, fellesturer etter jobb og lengre turer, arrangerte "Sykle til UiO"-aksjonen
 • Volleyball: Ikke deltatt i serien, initiativ på gang for å få i gang laget igjen i 2013

Årsberetningen fra gruppene ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2012

Dagfinn Killingbergtrø presenterte regnskapet for 2012.

Overskudd kr 85.517,-, beholdning kr 646.599

Regnskapet er levert til revisor, men er foreløpig ikke gjennomgått og godkjent.

Regnskapet ble enstemmig godkjent med forbehold om at revisor godkjenner.

5. Budsjett 2013

Dagfinn Killingbergrø gjennomgikk budsjettforslaget for 2013.

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent.

6. Kontingent for 2014

Vedtatt å beholde samme som nå på kr 300.

Vedtatt å ha halv pris for pensjonister, dvs kr 150.

For de som trekkes i lønn, dvs de fast ansatte ved UiO, så gjelder samme pris på kr 300.

7. Valg av nytt styre

Valgkomiteen jobber videre med å få på plass et styremedlem til samt avklare med Tove Alm om hun stiller som revisor.

Gerd takket for tiden som leder, mye aktivitet har skjedd i perioden på mange områder. Styret takket Gerd for en strålende innsats som leder og er glad for at hun fortsetter i styret.

Følgende ble valgt.

Leder: Catharina Paulsen
Nestleder: Torbjørn Severinsen
Sekretær: Astrid Jenssen
Kasserer: Heidi Løken
Styremedlem: Hans Henrik Olsen
Styremedlem: Anne-Mette Vibe
Styremedlem:  Fridtjof Jerve (takket ja i etterkant av årsmøtet)
1. vara: Gerd Thorsen
2. vara: Trond Harr

Regnskapsfører: Dagfinn Killingbergtrø har sagt seg villig til å føre regnskap i 2013

Revisor: Tove Alm (takket ja i etterkant av årsmøtet)
Revisor: Jan Ingar Johnsen
 
8. Valg av valgkomité

Valgkomité ble enstemmig valgt på møtet:

Steinar Skogheim
Bjørg Osvik

9. Evt.

Innkommet forslag fra sykkelgruppa ved Torbjørn Severinsen. Ønsker endring i retningslinjer/prinsipper for bruk av hhv dugnadspenger og driftsmidler. Avviker fra andre grupper ved at hovedaktivitetene og bredden i gruppa er turer.  Ønsker å bruke driftsmidler på det som er hovedaktiviteter i gruppa. Noen deltar på ritt, men mesteparten er korte og lange turer. Dvs tilbud til alle sykkelgruppas medlemmer, ikke bare de som detlar i ritt.

Enstemmig vedtatt.

 
Sign:


 

Marianne Rypestøl                                                               Bjarte Aarseth

 

Publisert 4. apr. 2013 17:38 - Sist endret 8. apr. 2013 15:15