Referat fra årsmøte 16. mars 2016

Tilstede:

20 personer

Dato:

16. mars 2016 kl 16.00 - 18.00

Sted:

Lucy Smiths Hus, 10. etg., Hanna Ryggen-rommet (1003)

Sak

Innhold

1. Godkjenning av innkallingen

20 personer til stede, alle stemmeberettigede.

Catharina Paulsen ønsket velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

Catharina Paulsen ble valgt som ordstyrer.
Astrid Jenssen ble valgt som referent.

Sofie Jakobsen og Heidi Løken ble valgt til å underskrive protokollen

3. Årsberetning 2015 for styret og gruppene

Catharina Paulsen presenterte årsberetningen fra styret. Vil komme en oppdatert versjon når regnskapet er ferdig revidert.

Årsberetningen fra styret ble enstemmig godkjent.

Catharina Paulsen og gruppeledere gikk gjennom årsberetningen fra gruppene.

Årsberetningen fra gruppene ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2015

Revisorene har gjort en stor jobb med å gå gjennom regnskapene for 2012, 2013 og, 2014 og revidere disse. Gått gjennom samtlige bilag mm.

Regnskap 2015 ble sendt fra regnskapsfirma til revisorer for sent til å kunne revidere før årsmøtet. Vil bli revidert etter årsmøtet. Har bedt om å få alle bilag mm. Thorbjørn Severinsen orienterte om det foreløpige regnskapet. Summene vil være de samme, men det vil bli gjort justeringer i hvordan regnskapet er ført. Revidert regnskap vil legges ut på nettsidene.

Regnskapet ble tatt til etterretning.

Det kom innspill på møtet om å sjekke om UiOBIL får oppdragsmidler og velferdsmidler og om de evt kommer samlet fra UiO. Velferdsmidler gir en mulighet for "belønning" ut fra antall som deltar på aktiviteter. Styret følger opp.

5. Budsjett 2016

Torbjørn Severinsen gjennomgikk budsjettforslaget for 2016. UiOBIL har god økonomi og alle som har søkt om midler vil få innvilget det de har søkt om.

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent.

6. Lovnorm

Forslag om vedtektsendringer fra styret: Idrettslag er pålagt å følge NIFs regelverk og er pålagt å vedta Lovnorm. Styret foreslår å erstatte dagens vedtekter med disse.

"Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov."

7. Valg av nytt styre

Øystein Bjarne Ekevik og Trond Harr gikk ut av styret. Styret takker begge for innsatsen. Trond går inn i valgkomiteen og vil være ressursperson for dansekursene.

Følgende ble valgt:

Leder: Catharina Paulsen (1 år igjen)
Nestleder: Torbjørn Severinsen (1 år igjen)
Sekretær: Astrid Jenssen (1 år igjen)
Kasserer: Brede F. Trollsås (1 år igjen)
Styremedlem: Hans Henrik Olsen (gjenvalg, 2 år igjen)
Styremedlem: Erik Holt (ny, 2 år igjen)
Styremedlem: Fridtjof Jerve (gjenvalg, 2 år igjen)
1. vara: Anne-Mette Vibe  (gjenvalg 1 år igjen)
2. vara: Daniel Schaffer Nyhagen (ny, 1 år igjen)

Regnskapsfører: Hans Mossin (ekstern)

Revisorer: Tove Alm og Jan Ingar Johansen

8. Valg av valgkomité

Valgkomiteen 2015 har bestått av Heidi Løken

Valgkomite 2016: Heidi Løken, Trond Harr, Tony Farinha

 
Sign:

 

 


Sofie Jakobsen                                                          Heidi Løken

 

Publisert 16. mars 2016 16:40 - Sist endret 18. jan. 2017 16:03