Vedtekter

 

Vedtatt på generalforsamling ved UiO den 07. november 2012.

Punkt 1 Navn og sete

 

Det norske navnet på foreningen er Latinamerikansk forening i UiO (Forkortet LAF).

Det spanske navnet er Asociación Latinoamericana de la Universidad de Oslo (Forkortet ALA).

Foreningens sete er Oslo.

Punkt 2 Formål

 • LAF skal være et faglig og kulturelt samlingspunkt for studenter, ansatte og akademikere ved UiO som er opptatt av Latin-Amerika.
 • LAF er åpent for alle nevnt i forrige avsnitt og skal være politisk-, kulturell- og religiøs uavhengig.
 • LAF skal arbeide for å styrke kunnskapen om Latin-Amerika, ved å arbeide for et tett samarbeid mellom norske og latinamerikanske utdanningsinstitusjoner. Det skal arbeides for at Latin-Amerika-studier blir satt opp som studium ved Universitet i Oslo.
 • LAF skal ta initiativ til egnede prosjekter der UiO kan assistere, eller utvikle samarbeid, med høyere utdannings institusjoner i Latin-Amerika.
 • LAF skal bidra med informasjon (praktisk, akademisk eller av andre slag) til nye spansktalende studenter ved UiO og sette deres saker på dagsorden (f. eks. diskriminering, forskjellsbehandling, etc.).
 • LAF skal bidra med å skape rom for kommunikasjon, samarbeid og sosialt samvær blant sine medlemmer.

Foreningen er selveiende. Ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld, mv.

 

Punkt 3 Aktiviteter

For å nå sine mål skal LAF arrangere sosiale, kulturelle og akademiske aktiviteter for medlemmer og andre interesserte. Styret i LAF har ansvar for å gjennomføre egnede arrangementer etter forslag fra medlemmer.

 

Punkt 4 Medlemmer

Medlemskap er åpent for alle interesserte.

Medlemskontingent er obligatorisk. Medlemskontingent er 50 NOK for studentene og 100 NOK for ikke studentene. Medlemmer som har betalt kontingent skal ha gratis tilgang til aktvitetene.

Registrering skjer ved å sende en e-post til foreningens e-post adressen: ala-styret@studorg.uio.no, ved å fylle opp registrerings skjemaet eller ved å betale kontingenten.

Medlemmer får tilsendt medlemsbevis.

Medlemskap i LAF avsluttes ved skriftlig utmelding ved å sende en e-post til ala-styret@studorg.uio.no.

 

Punkt 5 Styrings- beslutningsorganer

LAFs styrings- og beslutningsorganer er:

 • Generalforsamling

 • Styret

 • Medlemsmøter

 

Punkt 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er LAF høyeste organ og møter vanligvis en gang i året (ev. en gang i semesteret). Alle medlemmene har stemmerett på generalforsamlingen. Fullmakt kan eventuelt gis til andre medlemmer av foreningen.

Generalforsamlingen skal behandle:

 • Årsrapport

 • Virksomhetsplan

 • Årsregnskap

 • Budsjett

 • Endring av vedtekter

 • Valg av styret

 • Eventuelt

Endring av vedtektene kan kun vedtas dersom det er minst 2/3 flertall av stemmene.

Forslag til endring av vedtektene må være innlevert til styret senest 3 uker før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med en måneds varsel.

 

Punkt 7 Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av LAF i perioden mellom generalforsamlingene.

Styret skal gjennomføre tiltakene i virksomhetsplanen, føre regnskap, utarbeide årsrapport, forberede virksomhetsplan og budsjett for kommende år og legge dette frem for generalforsamlingen.

Styret skal møte minst seks ganger i løpet av året (tre ganger i semesteret).

Styret skal bestå av en leder og minst to styremedlemmer. Styremedlemmer og leder velges for ett år av gangen men styret kan suplere seg selv mellom generalforsamlingene når et verv er ledig.

Punkt 8 Medlemsmøter

Styret innkaller til medlemsmøter. Medlemsmøtene har med allminnelig flertall anledning til å endre foreningens virksomhetsplan og budsjett.

Punkt 9 Oppløsning

LAF kan kun oppløses ved vedtak fattet med 2/3 flertall på to påfølgende generalforsamlinger med minst 6 måneders mellomrom.

Ved oppløsning overføres foreningens midler til organisasjoner som har liknende veldedige formål.

 

 

 

 

Publisert 13. des. 2012 13:01 - Sist endret 5. okt. 2013 15:14