Akademikernes forskningspolitiske dokument

Her finner du hovedpunktene i Akademikernes forskningspolitiske dokument. Alle dokumentene ligger på Akademikernes nettsider.

Hovedpunkter i Akademikernes forskningspolitikk

 

 • Forskning er en forutsetning både for et konkurransedyktig og kunn-skapsintensivt næringsliv og for en god offentlig sektor.
 • Forskningspolitikken må samordnes med bl.a. utdannings- og næringspo-litikken innenfor rammen av en helhetlig kunnskaps- og verdiskapingspo-litikk.
 • Offentlig og privat forskningsinnsats må styrkes. Det må satses spesielt på universiteter, vitenskapelige høgskoler og instituttsektoren. Næringslivet må doble sin forskningsinnsats innen fem år.
 • Det må satses langsiktig strategisk på områder der norsk forskning har el-ler kan utvikle komparative fortrinn og/eller har vesentlig betydning for Norge.
 • Det foregår forskning innen helseforetakene og primærhelsetjenesten, forskningen på disse arenaene må bygges opp og styrkes. På alle forsk-ningsarenaer som universiteter, høgskoler, instituttsektoren, helseforeta-kene, primærhelsetjenesten, industrien, næringslivet og organisasjonene må det legges til rette for forskning som en prioritert arbeidsoppgave.
 • Norges samlede forskningsinnsats skal være blant de høyeste innenfor OECD.
 • Forskning forutsetter forskere. Forskernes lønn og øvrige arbeidsvilkår må styrkes vesentlig, og forskerutdanningen må styrkes.
 • Forskningens kvalitet sikres først og fremst gjennom kompetente forskere i attraktive forskningsmiljøer med høyt vitenskapelig refleksjonsnivå, til-strekkelige ressurser og god, strategisk ledelse.
 • Norsk forskning må tilfredsstille anerkjent forskningsetikk og internasjo-nale kvalitetsstandarder og tilstrebe høy grad av originalitet, kvalitet, fag-lig relevans og samfunnsmessig nytteverdi. Formidlingen av forskningsre-sultater må styrkes, prosjektbeskrivelser for forskningsprosjekter bør in-neholde en plan for resultatformidling.
 • Universitets- og høgskolesektoren må organiseres etter hensynet til de fag-lige oppgavene som forskning og undervisning. Organiseringen må sikre robuste fagmiljøer av tilstrekkelig størrelse.
 • Det må etableres en lønns- og personalpolitikk som gjør forskningsvirk-somhet til et attraktivt karrierevalg ved alle forskningsarenaer.
 • Det må være en jevn fordeling av menn og kvinner i forskerstillinger på alle nivå.

Hele dokumentet finner du på Akademikernes nettsider.

 

Publisert 28. des. 2010 10:19 - Sist endret 8. aug. 2016 12:24