Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 2017 ved UiO

Lokale lønnsforhandlinger for Akademikerne høsten 2017

Forhandlingene i mellomoppgjøret 2017 har i stor grad handlet om å følge opp det man ble enige om i 2016; om å ta videre skritt i moderniseringen av lønnssystemet i staten.

Hovedresultater fra forhandlingene i mellomoppgjøret:

- I staten opererer vi fortsatt med to hovedtariffavtaler - Akademikerne har fortsatt egen hovedtariffavtale som omfatter alle medlemmer tilsluttet Akademikerne.

- Lønnstabellen med lønnstrinn fjernes, og lønn oppgis i kroner. Partene lokalt står fritt til å heve lønningene med et hvilket som helst beløp.

- Lokalt har man mulighet til å opprette arbeidstitler, noe som åpner opp for en større bruk av titler knyttet til arbeidsoppgaver og profesjon.

- Lokalt kan man benytte alle virkemidler: Generelle tillegg til alle medlemmer, individuelle tillegg og eventuelt heving enkeltgrupper.

0,85 % av Akademikernes lønnsmasse på UiO er rammen for lokale forhandlinger, og er på linje med frontfaget og arbeidslivet for øvrig.  Akademikernes gode oppgjør i 2016 er årsaken til at det er noe mindre friske midler til fordeling i år. Vi fikk høye tillegg i fjor, og tar med denne mergevinsten inn i 2017 som et såkalt overheng i årets oppgjør.

I de lokale forhandlingene ved UiO vil Akademikerne-UiO være opptatt av å ivarata alle medlemmer og ansattgrupper. Dette vil vi ha fokus på i de lokale forhandlinger og vi vil vurdere bruk av alle virkemidler som er nedfelt i tariffavtalen. Årets lokale 2.5.1-forhandlinger finner sted til høsten og vil være avsluttet innen 31. oktober. Etter dette vil akademikernes medlemmer bli orientert om resultatet ved UiO, som har virkning fra 1. oktober.

Vi oppfordrer alle medlemmer om å sende inn lønnskrav da lokale lønnsforhandlinger er en av de viktigste arenaene for våre medlemmers lønnsutvikling. De lokale forhandlingene er forankret i hovedtariffavtalen og det er UiOs lokale lønnspolitikk og UiOs stillingsstruktur som legges til grunn for vurderingen av krav. Her vektlegges forhold som blant annet innsats, kompetanse og ansvar som noen av de kriteriene som teller inn i vurderingene av kravene. Be gjerne om en lønnssamtale med din leder i forkant av lønnsforhandlingene.

Frist for å levere lønnskrav for Akademikernes medlemmer er 10. august 2017. Det er mulig for den enkelte å redigere sitt kravsskjema til fristen utløper.  

Kravene skal leveres via nettskjema og et er viktig at du tar deg tid til å fylle ut kravskjemaet, da dette er hovedkilden til informasjon om ditt krav som kun vil brukes av de som forhandler kravet ditt.

  • Kravskjema for vitenskapelig ansatte
  • Kravskjema for teknisk/administrativt ansatte

Alle henvendelser som omhandler ditt krav skal rettes til din lokale tillitsvalgte på UiO, eller til ditt sekretariat. 

 

Av Tina Næss
Publisert 6. juni 2017 15:25 - Sist endret 31. okt. 2018 13:03