RESULTAT AV LOKALE LØNNSFORHANDLINGER FOR AKADEMIKERNE 2016

I dag, 7. desember, er resultatet av de lokale forhandlingene mellom Akademikerne og UiO endelig klart. Vi kan derfor formidle det samlede resultatet etter årets lønnsforhandlinger i staten (både sentralt og lokalt) for alle Akademikernes medlemmer på UiO.

Akademikerne har i årets lokale forhandlinger vært opptatt av å ivareta alle medlemmenes lønnsvilkår på en best mulig måte.

Årets oppgjør i staten har en ramme på 2,4 %. Av denne rammen fikk alle akademikermedlemmer et sentralt generelt tillegg på 0,50 % med virkning fra 1. mai. Den lokale potten som ble avsatt til forhandlinger for akademikernes medlemmer var på hele 2,3 % av akademikernes samlede lønnsmasse ved UiO.

Med utgangspunkt i lokal pott på 2,3 %, har Akademikerne i år gjennomført en separat forhandlingsprosess med arbeidsgiver. Forhandlingene har vært forankret i tariffavtalens forhandlingsbestemmelser og UiOs lokale lønnspolitikk. Akademikerne har forhandlet som hovedsammenslutning og vi er tilfreds med både prosess og resultat i årets forhandlinger, selv om vi ikke legger skjul på at forhandlinger er krevende. Forhandlingene har vært konstruktive og løsningsorienterte og resultatet er nå klart for akademikerforeningenes medlemmer.

Resultatet av årets forhandlinger er at UiO-ansatte som har valgt Akademikerne som sin hovedsammenslutning har fått et lokalt generelt tillegg på 0,70 % av sin årslønn. I tillegg har vi forhandlet for de som har sendt inn krav til sin forening. Det endelige resultatet foreligger fra og med i dag i form av protokoll, som er en enighet mellom Akademikerne-UiO og arbeidsgiver om fordelingen av den lokale potten.

Alle som har sendt inn lønnskrav vil motta informasjon om resultatet etter forhandlingene.

Det som har skjedd underveis i forhandlingene er taushetsbelagt, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere fra selve lønnsforhandlingene utover det som foreligger i form av protokoll. 

Fakta i et historisk lønnsoppgjør for Akademikerne i staten

Akademikerne har i år fått en egen hovedtariffavtale i staten, noe som gjør årets oppgjør historisk. Det er mye som er likt i de to gjeldende tariffavtalene i staten (Akademikerne og de 3 øvrige), men den største forskjellen ligger i fordelingen av den økonomiske rammen for oppgjøret.

Med utgangspunkt i en felles økonomisk ramme for oppgjøret på 2,4 % i år som gjelder for hele staten, har medlemmer av Akademikerne fått et sentralt generelt tillegg på 0,50 % fra 1. mai, og en historisk stor lokal pott på 2,3 % (se fig 1). Dette har tatt oss nærmere akademikernes hovedmål om å fordele hele den økonomiske rammen i lokale kollektive forhandlinger.

Fig 1. Fordeling av rammen for de to tariffavtalene i staten etter hovedoppgjøret 1. mai 2016

Større lokal pott – større lokalt ansvar.

Akademikerne er opptatt av å ivareta medlemmenes lønnsutvikling og lønnsnivå gjennom lokale kollektive forhandlinger. Med en større lokal pott og mindre sentral fordeling av lønnstilleggene, må lokale parter (arbeidsgiver og Akademikerne) ta en større del av ansvaret for alle medlemmenes lønnsutvikling og lønnsnivå lokalt på UiO enn tidligere. I årets lokale forhandlinger har vi derfor tenkt nytt for å ivareta et mer helhetlig ansvar for våre medlemmers lønnsutvikling ved UiO, vi har derfor tatt i bruk flere virkemidler i tariffavtalen enn det som tradisjonelt sett er benyttet i de lokale oppgjørene.

Fordeling av lokal pott på 2,3 %

Et av resultatene fra årets forhandlinger er at alle akademikernes medlemmer som har valgt akademikerne til å ivareta seg i de lokale forhandlingene er gitt et lokalt generelt tillegg på 0,70 % av årslønn ved UiO med virkning fra 1. juli.  Det lokale generelle tillegget er tatt av den lokale potten på 2,3 %, og er gitt i tillegg til det sentrale generelle tillegget på 0,50 %, som ble gitt i det sentrale oppgjøret i staten som var i havn 1. mai. Ved å gi en relativ andel av den lokale potten som et lokalt generelt tilleg,g bidrar vi til å sikre alle medlemmer en lønnsutvikling og rimelig lønnsnivå ved UiO.

I tillegg har vi hatt hele 1,60 % til individuelle lokale forhandlinger, som vi har benyttet til å forhandle individuelle krav fra våre medlemmer.

 

Resultatet for et medlem kan illustreres på følgende måte. ( eks stilling førstekonsulent eller avdelingsingeniør i lønnstrinn 50):

Sentralt generelt tillegg (justering av ltr 50):      0.50 % = 3.000 kr

Lokalt generelt tillegg av årslønn i ltr 50            0.70 % = 3.029 kr

Samlet generelt tillegg for vårt medlem:       1.20 % = 6.029 kr

NB: I tillegg kommer individuelle lønnsopprykk for de som har sendt inn lønnskrav.

 

I Akademikernes forhandlinger har vi med bakgrunn i lokal fordeling av potten i år fått til både et større samlet generelt tillegg og mer til lokale individuelle forhandlinger lokalt for våre medlemmer. Etter å ha brukt 0,70 % av 2,30 % til alle, satt vi igjen med hele 1,60 % til individuelle lokale forhandlinger og økte vårt handlingsrom på grunn av dette. De tre øvrige har kun 1,50 % til rådighet. (Dette vises i figur 2. under.)

Figur 2. Fordeling av rammen etter lokale forhandlinger.

Oppfordring til medlemmer av en akademikerforening

Lokale lønnsforhandlinger er en viktig arena for ansattes lønnsutvikling. Det er derfor sentralt at du som medlem selv tar ansvar for å levere krav til disse gjennom din tillitsvalgt i forhandlingene.

Blindern, 7. desember 2016

Christer Wiik Aram, forhandlingsleder for Akademikerne-UiO

 

Av Christer Wiik Aram
Publisert 7. des. 2016 12:52 - Sist endret 7. juni 2017 12:40