Et grunnlag for videre prosess om offentlig tjenestepensjon

Arbeidstakerorganisasjonene mener rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet er et utgangspunkt for en eventuell videre prosess med partene med sikte på forhandlinger om endringer i offentlig tjenestepensjon.

"En rekke spørsmål er imidlertid ubesvart og det gjenstår et omfattende arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys. De økonomiske konsekvensene er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad. De kjønns- og likestillingsmessige perspektivene er for dårlig utredet, særlig tatt i betraktning de kjønnsmessige ulikhetene mellom kvinners og menns yrkesdeltakelse. Videre er konsekvensene av karrieremessig lønnsvekst utilstrekkelig belyst.", opplyser Akademikerne på sin hjemmeside.

Publisert 20. jan. 2016 14:36 - Sist endret 20. jan. 2016 14:36